Till Frågor & svar

Psykologisk utredning och utlåtande – vad gäller angående sekretess och bevarande?

17 april, 2011

Fråga:

Min fråga gäller psykologiska utlåtande som kommer in till skolan (rektor, skolsköterska, ev. psykolog inom skola) från BUP eller en extern psykolog som hyrts in? Vad gäller angående sekretess och bevarande?. Vilka får ta del av utlåtandets innehåll i skolan eller elevhälsoteam? Får exempelvis en person från elevhälsoteam läsa ett sådant dokument inför alla i teamet även om några inte är utlåtanden läggas till psykologens journal, skolsköterskans journal, eller hos rektorn? Hur länge? Vad är rätt utifrån juridiska normer och etik?
Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar
M M


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej M M
En del av din fråga – vilka som ska kunna läsa känsliga dokument i elevhälsoteamet – har jag nyligen besvarat och hänvisar till det svaret (se Psykolog- hälso- och sjukvårdspersonal?)

Dokument som kommer in från BUP eller från externt inhyrd psykolog är ofta sådana som tillhör ett pågående ärende om elevstöd. En psykolog gör t.ex. ett test på begäran av rektor. Denna dokumentation ska då fogas till det stödärende utredningen gäller, som en bilaga. Sekretess gäller naturligtvis gentemot de som inte har med ärendet att göra. För de som deltar i handläggningen av ärendet eller i verkställigheten när ärendet är avslutat handlar det om etiska övervägandet vad de bör få veta. Skulle någon för att kunna fullgöra sitt stöduppdrag behöva få mer information om utredningsresultat m.m. kan det ibland vara viktigt för den personen att ta del av dessa resultat.

Skulle en psykologjournalhandling inkomma som inte kan kopplas till något ärende om stöd kan det vara lämpligt att den arkiveras hos skolpsykologen. På samma sätt skulle en inkommen hälso- och sjukvårdsvårdshandling som inte tillhör ett ärende kunna arkiveras hos skolsköterskan.

De gallringsregler som gäller för hälso- och sjukvårdshandlingar framgår av patientdatalagen. Av 3 kap 17 § denna lag framgår att en journalhandling ska bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Men i varje kommun och landsting kan man besluta om längre bevarandetid och t.o.m. att handlingar av visst slag inte alls får gallras. Det brukar t.ex. gälla skolhälsovårdsjournaler på många hålla i landet.

Hälsningar från Staffan