Till Frågor & svar

Räcker det att eleven utvecklas i riktning mot målen?

3 september, 2017

Fråga:

Hej!

Det gäller en elev som har en språkstörningsdiagnos sedan eleven var liten. Detta gör att eleven har svårigheter med avkodning, skrivning (både form och innehåll) och vissa uttalssvårigheter. I vissa situationer kan även eleven ha svårt med ord/begrepp. Eleven har fått mycket stöd och hjälp genom åren i form av intensivläsningsperioder, tekniska verktyg för att arbeta med talsyntes, stavningsfunktioner, inläsningstjänst och fotografering av genomgångar samt även stöd att sätta igång arbetet och/eller extra instruktioner. Eleven får även anpassade material i viss utsträckning. Insatserna utvärderas regelbundet då avkodningen mäts och samtal förs med pedagoger, vårdnadshavare och elev. Det är tydligt från alla håll att eleven utvecklas i riktning mot målen med de extra anpassningar som finns men eleven riskerar ändå att inte få E i svenska och engelska. Utredning om elevens behov av särskilt stöd visar att eleven har läs- och skrivsvårigheter och behöver stöd och är i behov av ovannämnda stödinsatser. Vi har organiserat stödet som motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser så långt det är möjligt men trots detta kanske inte eleven klarar E.

Nu till min fråga. Om vi i vår utredning ser att eleven kan få sitt stöd tillgodosett genom extra anpassningar och att dessa hjälper eleven att nå så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar. Gör vi fel som inte har ett åtgärdsprogram och ett särskilt stöd om eleven inte når ett E i årskurs 6. Kort och gott: får en elev sluta årskurs 6 med F utan ett ÅP?


Svar:

Hej Sara,

och stort tack för att du har skrivit så pass mycket bakgrundsinformation. Frågorna blir då lättare att besvara.

Jag vill börja med att uppskatta er för att ni har gett eleven så mycket stöd via olika former av stödinsatser samt att ni utvärderar stödet regelbundet med såväl elev, vårdnadshavare som pedagoger.

Ni har gjort en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Jag utgår från att ni gjorde utredningen p.g.a. att någon part hade anmält till rektor att eleven ändå kanske är i behov av särskilt stöd. Du skriver att utredningen visar att eleven ”behöver stöd”. Där framkommer inte vad ni menar med ordet ”stöd”, men senare i din fråga förtydligar du att ni bedömde att extra anpassningar tillgodoser elevens behov. När er pedagogiska bedömning i utredningen blir att extra anpassningar räcker, så utarbetas inte ett åtgärdsprogram vilket jag ser att du redan känner till.

Däremot vill jag problematisera er tolkning av begreppet ”extra anpassningar” och ”särskilt stöd” lite grand i kombination med denne elevs stödbehov. I Skolverkets allmänna råd kan vi läsa ” Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar.” (sidan 11).

Jag får bilden av att denna elev har haft ett stödbehov under flera år (varaktigt) och att eleven har fått mycket stöd och hjälp (omfattning). Stöd i form av intensivläsningsperiod under kanske två månader kan räknas som extra anpassning. Om det däremot är så att eleven behöver upprepade intensivläsningsperioder/stödperioder, som verkar vara fallet för denna elev, så handlar det om ett mer varaktigt stödbehov dvs särskilt stöd.

I Skolverkets allmänna råd står ”Om utredningen däremot visar att eleven behöver särskilt stöd för att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, nu eller längre fram under skoltiden utarbetar skolan ett åtgärdsprogram.” (sidan 32) Denna mening betyder att vi ska ge särskilt stöd både om eleven behöver detta för att utvecklas mot kunskapsmålen och mot kunskapskraven. Er elev uppvisar tydliga svårigheter inom områden som är mycket centrala och avgörande för om eleven kommer att kunna nå kunskapskraven på sikt. Utifrån den information du har delat med dig, så blir min bild att eleven är i behov av särskilt stöd. Om ni tycker att jag har förstått elevens situation korrekt, så bör ni göra en ny utredning. Om er befintliga utredning av elevens behov av särskilt stöd är relevant, aktuell och ger en tydlig bild av skolsituationen så kan det räcka att ni endast reviderar del två dvs er pedagogiska bedömning. Fundera gärna än en gång över elevens behov av olika stödinsatser för att kunna nå kunskapskraven. Därefter utarbetar ni ett åtgärdsprogram i dialog med föräldrar och elev.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

Förslag på vidare läsning:
Skolverkets allmänna råd för ”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” www.Skolverket.se

I mitt vägledningsmaterial för grundskolan (nu version 7) respektive gymnasieskolan (nu version 3) finns konkret stödtext till hur ni kan dokumentera utredningar om elevers behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram. www.GLBatgardsprogram.com

Via länken till SPSM hittar ni en hel del information om språkstörning https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/sprakstorning/