Till Frågor & svar

Räcker positiv utveckling av extra anpassningar?

10 februari, 2020

Fråga:

Jag behöver hjälp med en tolkningsfråga gällande allmänna råd- arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. “En elev är i behov av särskilt stöd om hon eller han, trots att skolan gjort extra anpassningar, inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen eller mot att uppnå de kunskapskrav som ska uppnås”

Kan man tolka detta som att elever som trots anpassningar inte har åldersadekvata kunskaper vilket gör att de riskerar att inte nå kunskapskraven (i åk 3,6, resp 9) ska få särskilt stöd/ÅP?

Eller kan man tänka så länge eleven har en positiv utveckling och de extra anpassningarna ger effekt, så behövs inte särskilt stöd även om eleven inte når kunskapskraven.

/Kristina


Svar:

Hej Kristina,

och tack för din fråga.
Det är knepigt med tolkningar. Vi med pedagogisk bakgrund kan ibland tolka ord och skrivningar på olika sätt. Även jurister kan då och då tolka formuleringar olika sinsemellan. Jag presenterar nu min tolkning och bakomliggande motivering. 

Låt oss börja med att utgå från Skolverkets allmänna råd. På sidan 11-12 under rubriken ”Bedömningen av stödbehovet görs utifrån kunskapsmålen och kunskapskraven” kan vi läsa att stödinsatserna är kopplade till kunskapskraven när det gäller förskoleklass – gymnasieskolan. Samtidigt framkommer att en elev kanske för närvarande uppnår kunskapskraven, men uppvisar andra svårigheter vilka gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under skoltiden kan få svårigheter att uppnå kunskapskraven. Då bör vi också erbjuda särskilt stöd om extra anpassningar inte bedöms vara tillräckliga. Några av exemplen som lyfts fram i detta sammanhang handlar om psykosociala aspekter och det sociala samspelet. (Min notering: Dessa aspekter ingår till viss del i kunskapsmålen i läroplanens andra del). På sidan 12 kan vi läsa att fritidshemmet gör sin bedömning av stödbehov utifrån hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanens andra del bedömningen. Sammanfattningsvis handlar det om sikte på kunskapskraven i förskoleklass-gymnasieskolan, samt kunskapsmålen i läroplanens andra del när det gäller fritidshemmet. 

Skolverkets allmänna råd utgår bl.a. från skollagen. I 3 kap. § 5 Skollagen ”Stöd i form av extra anpassningar” framkommer att de extra anpassningarna är kopplade till kunskapskraven. § 7 ”Utredning” handlar också om kunskapskraven. En utredning ska genomföras om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att extra anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.

I utredningen görs en pedagogisk bedömning, utifrån kartläggningen, om organisatoriska lösningar och/eller extra anpassningar trots allt kan vara tillräckliga för att eleven ska kunna uppnå kunskapskraven. Om den pedagogiska bedömningen istället blir att eleven är i behov av särskilt stöd för att kunna nå kunskapskraven som minst ska uppnås så ska eleven få detta.  

Det avgörande är om extra anpassningar bedöms vara tillräckliga för att eleven ska kunna nå kunskapskraven som minst ska uppnås vilket tas upp i de allmänna råden på sidan 13, 24 och 25. Jag tolkar det därför inte som att endast en positiv utveckling av insatta extra anpassningarna är tillräckligt, om ni gör bedömningen att eleven inte uppnår eller inte kommer att uppnå kunskapskraven.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman