Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Reducera program och gå om kurser inom IM

7 september, 2021

Fråga:

På vår gymnasieskola diskuterar vi fram och tillbaka vad som gäller kring särskilt stöd inom introduktionsprogram (IM). Är ett reducerat program inom IM att eleven inte ges de 23 timmar per vecka som eleven är garanterad i lagen?

Är det tillämpningsbart att elev på IM har rätt att gå om en kurs?

Tacksam för svar.
Stefan


Svar:

Hej Stefan,
och tack för dina frågor.

Ja, när det gäller reducerat program/minskad omfattning av utbildningen inom IM så har vi två källor att utgå från. Dels det minimum på 23 timmar i genomsnitt per vecka som är lagstadgat (garanterad undervisningstid), men i vissa fall har gymnasieskolans huvudman bestämt ett högre antal timmar per vecka och då utgår vi från det antalet. Det är jättebra att ni lyfter denna fråga eftersom Skolinspektionen har gjort olika granskningar och nedslag där elevgrupper inom IM inte har fått studier motsvarande heltid (23 timmar).

Åtgärden ”Reducerat program”, tas upp under stödåtgärder i 9 kap. 6§ Gymnasieförordningen. Reducerat program ska alltid utgå från elevens behov som har påvisats i en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Det kanske handlar om att eleven är i behov av särskilt stöd för att kunna motiveras att komma till skolan och där lösningen/åtgärden eventuellt är förkortade skoldagar. I andra fall kanske det handlar om att eleven är i behov av särskilt stöd för att kunna återhämta sig och fylla på energi till skolarbete och där lösningen/åtgärden blir att eleven är hemma en halv/hel dag mitt i veckan. Beslutet om reducerat program fattas av rektor och dokumenteras i åtgärdsprogram. Här bör även omfattningen konkretiseras och hur det reducerade programmet ska genomföras, följas upp och utvärderas.

I 17 kap. skollagen kan vi läsa om ”Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan”. Under 6§ i detta kapitel står bland annat ”Utbildningens omfattning får dock minskas för en elev som begär det om huvudmannen bedömer att det finns särskilda skäl.” Detta behöver inte alltid handla om att eleven har behov av särskilt stöd och här är det ett beslut som ska fattas av huvudmannen.

Er andra fråga handlar om rätten att gå om en kurs kan vara tillämpbart på IM. Ja, det kan bli aktuellt eftersom elever som går på IM både kan läsa grundskoleämnen och gymnasiekurser. Skolan bör erbjuda eleverna möjlighet att läsa någon/några gymnasiekurser i ämnen där eleven har betyg motsvarande årskurs 9. Det är viktigt att ge eleverna denna möjlighet. Det kan till exempel öka en elevs skolmotivation att få genomföra en kurs i ett ämne där eleven har starka förmågor och kunskaper. Det kan också öka elevens framtida möjlighet att klara av ett nationellt program om eleven då inte behöver läsa alla kurser samtidigt, utan redan ha klarat av någon/några. Eleven kan behöva gå om någon eller flera av dessa gymnasiekurser under tiden som eleven studerar inom IM eller efteråt.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin