Till Frågor & svar

Rektor skickar personal till skolans kurator- lämpligt och hur ser sekretessen ut?

10 november, 2018

Fråga:

Hej
Jag jobbar på en skola där rektorn ibland skickar personal till skolans kurator för att prata om problem som både kan vara kopplade till jobbet och även till det som händer i privatlivet.
Jag undrar kan det vara rätt av rektorn att göra på detta sätt? Borde inte rektorn försöka som arbetsgivare hitta lösningar på problemen som framförallt är kopplade till jobbet? Nästa fråga är: har kuratorn någon tystnadsplikt mot sina kollegor?

Låt säga att jag går in till rektorn.Jag säger att jag har det lite kämpigt, mår inte bra, säger vi och rektorn föreslår att jag ska prata med skolans kurator. Jag kontaktar denne, har ett samtal och berättar om problemen jag har och tycker att jag har sagt det i förtroende. Om då rektorn undrar vad jag sagt under mitt möte med kuratorn- har kuratorn någon skyldighet att svara på det?

Mvh Kristian


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2020-01-22)

Hej Kristian och tack för ovanlig fråga, jag har aldrig fått den förut.

Normalt sett gäller ingen lagstadgad tystnadsplikt arbetskamrater emellan om personliga förhållanden som avser just arbetskamrater. Men i detta fall uppfattar jag att kuratorn på uppdrag av rektor fullgör en personalsocial uppgift. Då gäller tystnadsplikt och sekretess, vid en myndighet reglerad i offentlighets-och sekretesslagen 39 kap, 1§. Det innebär att kuratorn måste vara försiktig med att informera andra om innehållet i samtalet. Dock har rektor som personalansvarig på skolan rätt till den information som framkommer vid ett samtal, eftersom lämpliga åtgärder kan behöva vidtas av denne såsom personalansvarig på skolan. Samtal av detta slag måste dokumenteras om det handlar om förhållanden kopplade till verksamheten, eftersom det gäller ärendehandläggning eller handläggning av förhållanden som senare kan föranleda ett ärende.

För kuratorn kan det nog många gånger vara svårt att penetrera kollegers personliga eller arbetsplatsrelaterade problem parallellt med elevhälsoarbetet. Förutsättningarna för samtalet- t.ex. kurators särskilda tystnadsplikt, informationsskyldighet till rektor men även dokumentationsplikt- måste  innan samtalet informeras den som samtalet gäller.

Ofta finns särskilda personalhandläggare och kuratorer kopplade till en HR-enhet i kommunen. I normala fall utnyttjar man nog dessa och inte egna skolkuratorer i känsliga medarbetarsamtal på en skola.

Avslutningsvis kan jag tillägga att det är tveksamt om en skolkurator ska befatta sig med rent personliga medarbetarproblem, utan koppling till skolans verksamhet. Skulle så ändå ske bedömer jag att rektor inte ska informeras och samtalen ska inte heller dokumenteras. Jag förutsätter alltså i mitt svar ovan att samtalen gäller personliga problem som påverkar berörd persons arbetssituation i vid bemärkelse.

Hälsningar 

Staffan