Till Frågor & svar

Rektor som verksamhetschef -tillgång till medicinskt sekretessbelagd information?

16 oktober, 2015

Fråga:

Hej!
Jag, skolsköterska i fristående gymnasium, har förut tillskrivit dig och fått kloka svar. Behöver nu din hjälp igen!

Jag har precis i samband med en fortbildningsdag i skoljuridik haft en avslutande sittning med dagens föredragshållare Lars Werner, rättslig rådgivare i utbildningsdepartementet samt ledamot av skolväsendets överklagandenämnd. Deltagare på denna sittning var tre skolors elevvårdsteam, två fristående och en kommunal, alla på gymnasienivå.

Vid en fråga ställd av min rektor kring möjligheten att få ta del av medicinskt sekretessbelagd information rörande elev som behöver särskilt stöd, hävdade Lars Werner att min rektor, som av sin huvudman (skolans styrelse) utsetts till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, ingår i samma sekretesskrets som skolläkare och skolsköterska. Hon skulle därför ha samma tillgång till den känsliga av sekretess skyddade medicinska informationen kring en elev som vi i EMI. Därför råddes hon av Lars Werner att handskas försiktigt med denna eventuellt utgivna information(!)

Jag ställde frågan om rektor som verksamhetschef för medicinska elevhälsan då lyder under Patientsäkerhetslagen, vilken ej besvarades.
Jag lämnade också in min protest mot att vi skulle höra till samma sekretesskrets. Vem har rätt och vem har fel?

Vänliga hälsningar
C, skolsköterska


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-08-14)

Hej C,

En verksamhetschef har samma tystnadsplikt som sin underställda personal. Det betyder att rektorn som verksamhetschef omfattas av er tystnadsplikt i patientsäkerhetslagens 6 kap. 12-16 §§. Rektorn tillhör inte hälso- och sjukvården, eftersom hen inte är legitimerad som någon av de yrkestitlar som anges i samma lag, men det har ingen betydelse. Samma sak gäller ju för massor av administrativ personal och vikarier/praktikanter vid olika sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar- tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvården har de trots avsaknad av legitimation i och med att de är verksamma inom hälso- och sjukvården.

En förman/rektor/verksamhetschef kan i och för sig beordra sin underställda personal att lämna ut begärd information. Men detta bör ske med gott omdöme och skulle information begäras mer utifrån rektorns/verksamhetschefens roll som rektor än som verksamhetschef bör informationen inte lämnas.

Två exempel:

1) Rektorn/Verksamhetchefen ska, på begäran av IVO, lämna uppgifter till denna myndighet som svar på ett klagomål som har inkommit från en vårdnadshavare till en elev/patient, som tycker sig ha blivit felbehandlad. Verksamhetschefen har då rätt till den information som behövs för att kunna svara tillräckligt insatt i den fråga det gäller.

2) Det andra exemplet kan gälla en elev som har skolsvårigheter och rektor och lärare/övrig elevhälsa antar att det finns svar att lämna om orsakerna från sköterskan. I detta fall efterfrågas uppgifterna av rektor i egenskap av just rektor, utifrån rektors ansvar att se till att eleverna når kunskapskraven. Uppgifter om detta ska då inte lämnas till rektor, eftersom tystnadsplikt gäller mellan sköterskan och rektor. Skulle uppgift om detta ändå lämnas får det som röjs av sköterskan till rektor därefter inte lämnas vidare till andra befattningshavare på skolan och inte heller utnyttjas/användas för något ändamål utanför hälso- och sjukvårdens område. 

Det jag gör i mitt svar och som kanske inte gjordes vid er träff, är att skilja mellan rektorns två olika roller – som chef för hälso- och sjukvårdspersonal och som ansvarig rektor i skollagsreglerade frågor.

Slutligen kan jag nämna att en rektor ibland bara är administrativ chef och att det dessutom finns en medicinsk chef vid skolmyndigheten och kanske även vid friskolan. Även då har rektorn sannolikt hälso- och sjukvårdstystnadsplikt/ – sekretess om hen av misstag skulle få insyn i känsliga patientuppgifter, men det blir ju tydligare att det är den medicinske chefen som ska ha insyn i patientrelaterade uppgifter, t.ex. vid svar till IVO eller andra myndigheter.

I offentlighets- och sekretesslagen 25:13 a, som inte gäller vid en friskola, ges en möjlighet för elevhälsans medicinska insats att lämna känsliga uppgifter till annan personal vid skolmyndigheten, om det krävs för att en elev ska få nödvändigt stöd. Detta är alltså en möjlighet för sköterskan och läkaren, inte en skyldighet. För er vid friskolan krävs ett samtycke, från patienten och/eller av vårdnadshavarna, beroende på patientens ålder och mognad och dessutom vad saken gäller.

Hälsningar från Staffan