Till Frågor & svar

Rektor vill få kopior från pedagogiska utredningar som finns i SHV-journalen

18 november, 2015

Fråga:

Rektor på skolan vill få ut kopior på samtliga pedagogiska kartläggningar och få information om elev har tex ADHD, det som finns i övergången från mellanstadiet och har inkommit via SHV rekvisition till skolsköterska på högstadiet. Vad gäller här?

Tacksam för svar/ Med vänlig hälsning Nina


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-20)

Hej Nina,

Jag uppfattar att den kartläggning som gjorts i grundskolans mellanstadium och som innehåller uppgifter om t.ex. en diagnos, har sänts från elevhälsans medicinska insats där (skolsköterska eller skolläkare) till motsvarande befattningshavare på högstadiet. Dessa uppgifter kan som grundregel inte lämnas ut till en rektor brett och generellt som du beskriver i din fråga eller ens i ett enskilt fall, utan att som bestämd huvudregel ett samtycke finns från vårdnadshavaren. Mellan elevhälsans medicinska insats och rektor finns nämligen en gräns av sekretess. En undantagsbestämmelse finns numera vid en skolmyndighet, Den innebär att sekretessen inte hindrar att en skolsköterska eller skolläkare lämnar uppgifter om en enskild person till bl.a. rektor, om det krävs för att en elev ska få nödvändigt stöd (OSL 25:13 a §). Men den bestämmelsen ska användas med urskillning och får inte användas vid ett ”massuttag” av uppgifter såsom du beskriver.

Jag kan tillägga att den pedagogiska kartläggningen sannolikt kan finnas även hos andra befattningshavare på mellanstadiet än hos skolsköterska/-läkare. Då kan en rektor på högstadiet ha god möjlighet att få kartläggning och diagnoser den vägen, t.ex. via en annan rektor. Från 1 juli 2019 gäller dessutom enligt SkolL 3 kap. 12 j § att när en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet som eleven lämnar…till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen. Bestämmelsen gäller dock inte från elevhälsans medicinska insatser till övrig skolpersonal.

Det betyder att en rektor eller annan skolpersonal numera har stärkt möjlighet att få behövliga uppgifter om en elev från en tidigare skola eller skolform. Bestämmelsen gäller även mellan fristående skolor och skolmyndigheter och är sekretessbrytande. Jag skriver om den i sjunde upplagan av min bok ”Sekretess och nmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur, som utkom i juni i år. 

Hälsningar från

Staffan