Till Frågor & svar

Rektors sekretess vid friskola- följdfråga

2 april, 2012

Fråga:

Läste Staffan Olssons svar från 120317 gällande rektors sekretess vid elevstödjande verksamhet och tyckte det var alldeles klart och tydligt. Men enligt min rektor så gäller inte detta för friskolor. Friskolor omfattas inte av offentlighets- och sekretesslagen på samma sätt. Rektor hänvisade till skollagen 29 kap 14§. Stämmer det? Eller är det min sekretess som skolsköterska som min verksamhetschef har att följa?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-01)

Hej Josephine,

Mitt svar på frågan riktade sig till en frågeställare som arbetar vid en kommunal skola. Där gäller offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Vid en friskola finns elevhälsans och den särskild elevstödjande personalens (t.ex. lärare och rektor) tystnadsplikt helt riktigt i Skollagen 29 kap. 14 §, st. 2, med undantag för skolsköterska och skolläkare, för vilka sekretess och tystnadsplikt återfinns i patientsäkerhetslagen 6 kap 12-16 §§.

Tystnadsplikt gäller också vid friskolan mellan sköterska/läkare å ena sidan och rektor å den andra. Att vara verksamhetschef innebär inte en självklar rätt till insyn i dina eller skolläkarens sekretesskyddade uppgifter.

Hälsningar från Staffan