Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Revidera eller förnya utredning av elevs behov av särskilt stöd?

1 februari, 2021

Fråga:

Hej,
om det finns en utredning av elevs behov av särskilt stöd (USS) sedan F-klass på en elev som nu går i åk 1, kan man då skriva ett ”nuläge” innan åtgärdsprogram upprättas. Elevens föräldrar har skickat en egenremiss till BUP för utredning av ADHD. Verkar kanske onödigt att skriva om hela USS:en?
Hälsningar
Linnea


Svar:

Hej Linnea,
och tack för din fråga.

Ja, det kan vara onödigt att skriva om hela utredningen om inte flera saker har förändrats som påverkar förståelsen för elevens skolsituation. Vi kan behålla utredningar av elevers behov av särskilt stöd så länge innehållet i dom fortfarande är relevant och aktuellt

Ni kan göra på följande sätt:
Bevara alltid den tidigare utredningen intakt dvs. ändra inte i den befintliga. Kopiera istället dokumentet och ge den förnyade och reviderade utredningen av elevs behov av särskilt stöd ett nytt namn. Ni sparar förstås dokumenten på ett IT-säkert sätt. 

Därefter korrigerar ni datumen i det nya dokumentet samt de delar som har förändrats så att informationen återigen blir relevant och aktuell för elevens nuvarande skolsituation. Om endast ett fåtal detaljer behöver ändras kan ni exempelvis skriva ”Informationen i den tidigare utredningen av elevens behov av särskilt stöd 2020-03-21 bedöms fortfarande vara aktuell och relevant. I följande stycke beskrivs viss kompletterande information om nuläget i årskurs 1.”

Om flera delar i utredningen behöver revideras kan vi ändå ha stor nytta av det som tidigare har dokumenterats. Exempel. ”Det har skett en stor utveckling i den fonologiska medvetenheten sedan förskoleklassen. Nu kan eleven…” eller ”Fria aktiviteter på raster kan fortfarande leda till konflikter som försvårar elevens lärande på efterföljande lektioner. Konflikterna minimeras när personal förbereder elevens aktivitetsval inför rasterna.” Om det är relativt kort väntetid hos BUP kan ni oftast även infoga svaren på deras frågor i er utredning av denna elevs behov av särskilt stöd. 

Ni analyserar och reflekterar också över om den pedagogiska bedömningen bör ändras utifrån den nya informationen dvs om elevens behov av stödinsatser har förändrats. I så fall kommer även ”Elevens behov av särskilt stöd” i kommande åtgärdsprogram att ändras. 

Läs gärna även mitt tidigare svar Hur ofta bör ny utredning av särskilt stöd genomföras?

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman