Till Frågor & svar

Rutiner kring skolfrånvaro och EMI:s medverkan

4 maj, 2020

Fråga:

Hej,
I vår kommun utarbetas nya rutiner kring skolfrånvaro. Elever som anses ha problematisk skolfrånvaro anmäls till huvudman. Enligt rutinen ska en pedagogisk, en skolsocial och en medicinsk kartläggning göras i samband med anmälan för att utreda orsakerna till frånvaron. Skolsköterskan förväntas göra en bedömning av elevens hälsotillstånd och av om det finns medicinska orsaker till frånvaron. Tanken är att skolsköterskan rapporterar sin bedömning och eventuella åtgärder till rektor som gör en sammanfattning av kartläggningarna från de olika yrkesgrupperna i en mall.
Är arbetssättet förenligt med skolsköterskans sekretess? Kan hen i de fall samtycke har lämnats t.ex. lämna ett utlåtande där det framgår att hen har träffat eleven och inte anser att det finns indikationer på medicinsk orsak till elevens frånvaro? Kan skolsköterskan meddela vilka åtgärder som har vidtagits för att hjälpa eleven i de fall det finns medicinska bekymmer? Eller ska man enbart informera om att eleven har träffat skolsköterskan? Kan skolsköterskan kalla eleven enbart på bakgrund av den höga frånvaron?

Vänlig hälsning
Bodil


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej Bodil,
 Det är klokt av huvudmannen att tydligt ta tag i elevernas frånvaro och via olika utredningsinsatser bedöma vad som behöver göras för att eleven ska kunna fullgöra sin skolplikt. Ansvaret för skolplikten är ju flersidigt. Eleven har självklart ett eget ansvar, större ju äldre eleven är. Men ansvaret finns även tydligt hos huvudmannen samt hos vårdnadshavarna. I vissa fall kan även socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens insatser utanför skolan aktualiseras. Ansvaret är som synes mångfacetterat.

Skulle en medicinsk kartläggning göras och resultatet av denna behöva återkopplas till huvudmannen fordras ett samtycke från vårdnadshavarna. I de flesta fall är ett sådant samtycke lätt att få, eftersom nästan alla föräldrar är glada över att deras barn fullgör sin skolgång. Alla uppgifter som på något sätt kan uppfattas som menliga av vårdnadshavarna fordrar ett samtycke för återkoppling. Även en enkel uppgift bara om att en sköterska har träffat en elev utan ytterligare information kan uppfattas som menlig, eftersom detta kan indikera föräldrars ointresse av att information om barnet får lämnas.

Samtycket ska vara tydligt kopplat till de specifika uppgifter som huvudmannen får. Det är alltså nödvändigt att tydligt informera vårdnadshavarna om vad som kommer att lämnas ut Detta brukar kallas för ett informerat samtycke. 

Skulle en skolsköterska eller skolläkare få vårdnadshavares samtycke att träffa eleven för samtal/undersökning och syftet med samtalet/undersökningen i förhand är klartlagd, får resultatet av den kontakten faktiskt vidarebefordras till huvudmannen utan samtycke, oavsett vad som har framkommit. Men inga av EMI tidigare kända uppgifter om patienten eller dennes närstående får lämnas, t.ex. gjorda journalanteckningar.  

EMI får kalla en elev enbart på grund av hög och problematisk frånvaro. Men om eleven är ung är det viktigt att informera vårdnadshavare om kallelsen. Skulle de inte acceptera en sådan kontakt kan inte en undersökning göras. 

I början av mars hade jag en föreläsning i Stockholm då jag behandlade samverkan med socialnämnden vid stor skolfrånvaro. Jag skrev då en ”lathund” som gällde regelverk och annat vid elevfrånvaro och samverka, både för elever med skolplikt och elever på gymnasiet. Punkt 10 gäller särskilt för gymnasieelever. Länk till denna sammanställning hittar du här. (Lathund, samverkan kring hemmasittande elever)

Hälsningar
Staffan