Till Frågor & svar

Rutiner vid utvärderingar av åtgärdsprogram

7 december, 2020

Fråga:

Hej,
Jag har en fråga angående åtgärdsprogram. Vi har haft som rutin hos oss att åtgärdsprogrammen ska utvärderas efter ca 6-8 v och att nytt ÅP skrivs om åtgärderna ska fortsätta eller revideras. Om det visar sig efter två sådana omgångar att åtgärderna inte fungerar så ska rektors utredning initieras för eventuellt vidare åtgärder med ex fördjupade kartläggningar. Jag hittar dock inte något om detta i skollag eller allmänna råden. Står det någonstans där?
Mvh
Marie


Svar:

Hej Marie,
och tack för din fråga.

Nej, det stämmer att detta inte finns angivet i skollagen, i Skolverkets allmänna råd eller i några andra styrdokument. I Skolverkets allmänna råd står följande på sidan 45; Hur ofta det är lämpligt att följa upp och utvärdera ett åtgärdsprogram beror på elevens behov av särskilt stöd. Behovet  av uppföljning och utvärdering kan skifta över tid. En elevs åtgärdsprogram kan under vissa perioder behöva följas upp och utvärderas oftare för att kunna avgöra om åtgärderna är adekvata. Under andra perioder, då åtgärderna fungerar bra, kan åtgärdsprogrammet följas upp och utvärderas mer sällan. Det är rektorn, eller den i personalen som har fått i uppdrag av rektorn att besluta om ett åtgärdsprogram, som i det enskilda fallet måste avgöra hur ofta det är lämpligt att göra utvärderingar. På sidan 45 framgår även att det vid utvärderingen ibland uppmärksammas att det finnas behov av att göra ytterligare utredningar, innan skolan kan göra en ny bedömning av vilka åtgärder som är lämpliga.

Det finns inget hinder för rektor att bestämma och att införa en rutin där åtgärdsprogram ska utvärderas efter ett visst antal veckor. Likaså kan rektor bestämma hur många gånger samma åtgärder får prövas, om de vid utvärderingar framkommer att åtgärderna inte har gett ett önskat resultat.

I ett av mina tidigare svar bemöter jag din fråga om 6-8 veckor:
En ganska vanlig missuppfattning som jag ofta möter är att skolor och/eller huvudmän tror att det finns bestämmelser att utvärderingarna ska ske efter 6-8 veckor. Detta är ingenting som står i våra styrdokument. Begrepp som Skolverket använder angående hur ofta åtgärdsprogram bör utvärderas är således; kontinuerligt, ibland oftare och ibland mer sällan. Jag har läst tidigare överklagandeärenden där Överklagandenämnden bedömde att utvärderingar skedde för sällan. Då hade det gått längre tid än en termin. Personligen anser jag att det är ett bra riktmärke att de flesta åtgärdsprogrammen utvärderas ca två gånger per termin, varav en gång i samband med utvecklingssamtal. Uppföljningar kring åtgärderna bör dock ske relativt ofta. Därför kan vi inte alltid skriva in datumen för uppföljningarna utan vi kan t ex skriva så här: Kort uppföljning sker varannan vecka med elev och vårdnadshavare (fredagar) och involverad personal (tisdagar). Utvärdering sker den (datum skrivs in).
Vill du läsa hela svaret så hittar du det här Utvärdering av åtgärdsprogram.

Din andra undran gällde om när en fördjupad kartläggning eller utredning behövs. Här hänvisar jag också till ett tidigare svar Hur ofta bör ny utredning av särskilt stöd genomföras?

Jag passar också på att tipsa om att ni kan hitta många svar genom att skriva in ett eller flera sökord under mitt fotografi här på elevhalsan.se

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman