Till Frågor & svar

Samtalsstöd från en extern aktör

14 oktober, 2015

Fråga:

Hej!
Jag arbetar på ett gymnasium. Vi har som ett komplement till kurator valt att köpa samtalsstöd från en extern privatpraktiserande aktör.
Är vi skyldiga att alltid informera och ha vårdnadshavares tillåtelse om vi erbjuder samtal hos ovanstående och eleven ej fyllt 18 år?
MVH S


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-08-14)

Hej S,

Din fråga handlar om huruvida det samtalsstöd som kan behövas med en extern konsult som uppdragstagare angående en gymnasieelev måste kommuniceras med en vårdnadshavare, när en elev närmar sig 18 år och därmed blir myndig. Det framgår inte i vilket sammanhang samtalet äger rum. Sker det i en situation då eleven ges särskilt stöd, d.v.s. inte når kunskapskraven  efter avslutad utredning och inom ramen för åtgärder enligt åtgärdsprogrammet? Eller äger samtalet rum utan särskilt stödinsats, t.ex. som ett erbjudande för elever att mer allmänt ”ha nån att tala med” för att få lyfta frågor som eleven kan behöva dryfta med någon kompetent person?

Jag bedömer att vid ett samtal av det sistnämnda slaget behöver en vårdnadshavare inte kontaktas, lika litet som om samtalet på samma sätt ägt rum med en skolanställd kurator, lärare eller en skolsköterska. Det finns ett gott utrymme att ge samtalsstöd utan en vårdnadshavares insyn, när det inte handlar om s.k. myndighetsutövning, d.v.s. när ett beslut av något slag angående eleven inte avses att fattas.

När det handlar om samtal och stödinsatser  via s.k. extra anpassningar inom ramen för en lärares undervisning eller samtal som fastställts som del av åtgärder då eleven behöver särskilt stöd via ÅP, ska vårdnadshavaren informeras om att dessa insatser sker. Däremot är det inte säkert att vårdnadshavaren har rätt att få veta vad samtalet handlar om eller vad eleven säger. Detta måste bedömas mot bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen 12:3, där det framgår att sekretess gäller gentemot en vårdnadshavare när vårdnadshavaren inte behöver uppgiften för att ta sitt ansvar för barnet enligt föräldrabalken 6:11. Dessutom är det ju så att en vårdnadshavares rätt till insyn tunnas ut i takt med barnets stigande ålder och mognad.

Jag kan tillägga att det är viktigt att ett avtal tecknas med en externt privatpraktiserande konsult om tystnadsplikt och om att den dokumentation som eventuellt förs vid samtalen ska finnas tillgänglig och tillhörig skolan, inte den externe aktörens eget bolag. Avtalet ska tecknas mellan skolan/skolmyndigheten och den person det gäller, inte med företaget.

Hälsningar från

Staffan