Till Frågor & svar

Samtycke vid journalöverföring från gymnasieskolan – "Eleven är mogen att själv fatta beslut"

7 november, 2010

Fråga:

Vi har ett beslut i kommunfullmäktige från 2004 att målsman eller myndig elev måste ge sitt samtyckte till att SHV journal skickas till annan skola. På grundskolan är det självklart att målsman skriver på men när det gäller gymnasium är det många kommuner som använder sig av ” är eleven mogen att själv fatta beslut måste samtycke fås från denne, annars måste samtycke inhämtas från föräldrarna”. Finns det någon lag vi kan använda oss av eller måste det vara ett nytt nämndbeslut för att eleverna kan skriva på?
Maria


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-22)

Hej Maria,
Din fråga behöver ges två olika svar. För det första: Ifall journalen skickas till annan skola i samma kommun så behövs inget samtycke alls, inte ens ifall det gäller två skolor under olika kommunala nämnder. Det kan t.ex. vara en kommun där grund- och gymnasieskolor ligger under olika politiska nämnder. Detta finns lagstadgat i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 25 kap. 11§.

För det andra: Skulle journaluppgifter lämnas till/från en friskola till en kommunal skola eller från en kommunal skola till en skola i en annan kommun måste ett samtycke ges. Då kan ofta patienten själv, utifrån sin ålder och mognad, ge ett samtycke. Det är alltså inte rimligt att ha en sådan regel som du nämner, d.v.s. att vårdnadshavaren alltid ska samtycka upp till 18 års ålder.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i sitt cirkulär 2005:23 – Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler – att ”Överlämnande till annan skolhälsovård sker efter samtycke med vårdnadshavare/elev som uppnått sådan mognad, att han/hon kan ta ställning ensam eller tillsammans med vårdnadshavare”.

Regeln bör alltså vara att skolhälsovården i varje enskilt fall ska ta ställning till om patienten själv är mogen nog att lämna samtycke. Skulle så inte vara fallet kan vårdnadshavarens samtycke behövas.

Min bedömning blir att i normalfallet är en patient i 15-16-årsålder så mogen att dennes samtycke oftast räcker. Men det finns ingen fyrkantig regel att använda sig av utan frågan måste prövas i varje enskilt fall.

Jag tycker att ni ska ifrågasätta det beslut som är fattat och försöka få det ändrat. Till dess bör ni själva kunna ta ställning hur ni i varje situation ska göra. Jag bedömer att fullmäktige inte kan binda er genom ett beslut som inte är juridiskt  korrekt.

Hälsningar från Staffan