Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Särskilt begåvad elev – Kan eller bör åtgärdsprogram upprättas?

10 april, 2024

Fråga:

Hej,

Jag undrar över åtgärdsprogram.
Förekommer det att åtgärdsprogram upprättas när en elev når alla betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller för den aktuella årskursen? Där skolan kanske bedömer att eleven på sikt riskerar att inte nå kriterierna? Om elev presterar över förväntade krav och insatser görs mot särskild begåvning, skrivs ett åtgärdsprogram över dessa insatser?

Vänligen
Marie


Svar:

Hej Marie,
och tack för dina två frågor.

Svaret på din första fråga är ”Ja”. Det kan finnas andra skäl till att elever med god måluppfyllelse och/eller som har en särskild begåvning är i behov av särskilt stöd av andra orsaker. I Skolverkets kommentarer till de allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram kan vi läsa följande på sidan 10:

Det kan förekomma att en elev vid tillfället för bedömning uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas, men uppvisar andra svårigheter som gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under skoltiden kan få svårigheter att nå kommande kriterier. Även i dessa fall kan eleven vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det kan till exempel handla om en elev med en funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter eller upprepad eller långvarig frånvaro.”

Om jag tolkar din andra fråga rätt dvs att skolan gör insatser för att eleven med en särskild begåvning ska få möjligheter att utvecklas optimalt via olika utmaningar, så ska inte dessa dokumenteras i ett åtgärdsprogram. För de årskurser och skolformer där en skriftlig individuell utvecklingsplan ska upprättas så kan de extra utmaningarna dokumenteras där. Detta kan ju räknas som en överenskommelse mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet och dokumenteras därför i utvecklingsplanen. Det finns inte något krav i våra styrdokument att dokumentera, vare sig extra utmaningar eller extra anpassningar i de årskurser där betyg sätts. Däremot finns det inget som hindrar att en skola dokumenterar detta även i dessa skolformer och årskurser. Det är rektor som avgör om extra anpassningar och utmaningar ska dokumenteras i de årskurser där betyg sätts. Detta gäller för såväl högstadiet som gymnasiet.

Vill du läsa mer om vad Skolverket anger kring särskilt begåvade elever så hittar du det här.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman
www.GLBatgardsprogram.com 

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe. Är ni flera ges rabatter med tanke på det ekonomiska läget.

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!

50% rabatt vid 10-19 deltagare dvs 2500 kr för 10 deltagare
55% rabatt vid 20-29 deltagare dvs 4500 kr för 20 deltagare
60% rabatt vid 30-39 deltagare dvs 6000 kr för 30 deltagare
65% rabatt vid 40-100 deltagare dvs 8000 kr för 40 deltagare