Till Frågor & svar

Särskilt stöd i den pedagogiska bedömningen?

8 oktober, 2018

Fråga:

Hej,
jag har idag pratat om ÅP med elevhälsoteam från ett skolområde och vi behöver hjälp med en fråga. Jag har använt dina stödtexter som finns som bilagor i din Vägledning för grundskolan. Jag visade dem hur man redan i den pedagogiska bedömningen kan dela upp elevens behov i extra anpassningar och särskilt stöd, för att senare kunna klippa in behovet av det särskilda stödet i beslutet om åtgärdsprogram.
En av de biträdande rektorerna berättade då att de fått nedslag av skolinspektionen för att de redan i den pedagogiska bedömningen skriver att eleven är i behov av ”särskilt stöd”. Att det i löpande text i utredningen inte får stå att eleven är i behov av särskilt stöd utan att det sedan ska stå i ÅP när beslut är taget. Vad tänker du om detta? Jag tyckte det var smidigt att följa din stödtext, att det blev tydligare då.


Svar:

Hej Ulrika, 
och tack för din fråga. Jag ska försöka att hjälpa er. ​Eftersom jag inte har sett den aktuella utredningen av elevens behov av särskilt stöd som har fått nedslag av skolinspektionen och inte heller läst skolinspektionens svar så blir mitt svar generellt. 

En av Skolverkets uppgifter är att normera dvs ange hur vi ska, bör eller kan göra. Skolinspektionens uppgift är bl.a. att inspektera att vi gör det som Skolverket har normerat. I Skolverkets allmänna råd som vi bör följa står på sidan 27 som handlar om ”3. Utreda behov av särskilt” att den som utreder en elevs behov av särskilt stöd bör 

  • utifrån kartläggningen göra en pedagogisk bedömning av om eleven är i behov av särskilt stöd, och i så fall bedöma vilket behov av stöd eleven har, samt 
  • dokumentera utredningen i två delar, dels genom att beskriva elevens skolsituation utifrån kartläggningen, dels genom att beskriva den pedagogiska bedömningen av elevens eventuella behov av särskilt stöd. 

På sidan 74 i blankettexemplet står under rubriken ”Pedagogisk bedömning” – Beskriv elevens behov av särskilt stöd i olika lärmiljöer inom verksamheten. Om eleven inte bedöms vara i behov av särskilt stöd anges att behovet kan tillgodoses genom förändringar i organisationen eller genom extra anpassningar.

Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” ska konkretisera de allmänna råden och beskriver hur vi kan göra. I stödmaterialet kan vi på sidan 44 bl.a. läsa: I den pedagogiska bedömningen tar den som utreder ställning till vad som skulle kunna förbättra elevens förutsättningar i olika lärmiljöer. Där tas elevens samtliga stödbehov upp, både det som bedöms som behov av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning och det som bedöms som behov av särskilt stöd. Eleven kan exempelvis vara i behov av särskilt stöd i form av regelbundna specialpedagogiska insatser, samtidigt som eleven behöver extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen i form av till exempel särskilda läromedel och digital teknik.
 
I stödmaterialet på sidan 46 kan ni även se ett elevexempel där det i den pedagogiska bedömningen tydligt framgår vad som är ”Extra anpassningar” respektive vad som bedöms vara ”Särskilt stöd”
 
Den stödtext som jag har skrivit in i Skolverkets blankettexempel och som återfinns i mina häften ”Vägledning för grundskolan/gymnasieskolan – Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd” utgår från Skolverkets råd och förslag.  
 
 
Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman