Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Särskilt stöd i grundsärskolan

19 april, 2022

Fråga:

Hej Gudrun,

Flera i vår elevhälsa hade möjlighet att vara med på ditt webbinarium den 18 nov. Det var väldigt tänkvärt och nyttigt för oss. Du är oerhört kunnig och vi var tacksamma för att vara med den eftermiddagen. Vi ser att detta med särskilt stöd och ÅP inom grundsärskolan är lite klurigt. Hela vår verksamhet består av mängder med anpassningar för att eleverna ska lyckas. Jag undrar nu när din e-bok kommer. Vi kommer vara de första att köpa in denna bok. Jag tror den kommer hjälpa oss mycket i denna process.

Jag ställer här en kort fråga till dig för att se om du har möjlighet att svara:

I vår elevhälsa har vi haft samtal kring hur vi ska tänka kring om det är särskilt stöd när en elev som har mycket stora omsorgsbehov behöver assistent varje minut av skoldagen. Anser du att det är särskilt stöd i grundsärskolan? Eleven behöver stödet för att elevens medicinska svårigheter är stora.

Vore så tacksam om du har möjlighet att svara mig. 

Med vänliga hälsningar

Sara


Svar:

Hej Sara,

och stort tack för din positiva återkoppling. 

E-boken kommer att finnas till försäljning i mitten av maj. Jag har nu antecknat din mejladress så du kommer att få ett meddelande när e-boken går att beställa. Jag besvarar din fråga genom att bjuda på en sida från min kommande e-bok:

Särskilt stöd inom grundsärskolan 

Flertalet elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner behöver inte åtgärdsprogram. Personaltätheten, organisationen, pedagogiska metoder och förhållningssätt har utformats för att i möjligaste mån möta upp elevernas individuella förutsättningar. Det innebär att flertalet behov kan tillgodoses via ledning och stimulans samt extra anpassningar. I vissa fall bedöms dock inte extra anpassningar vara ett tillräckligt stöd. Om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot de övergripande målen i grundsärskolans läroplan eller mot att uppnå de kriterier för bedömning och betygsättning som finns angivna, ska en utredning kring behov av särskilt stöd genomföras skyndsamt.

Om bedömningen i utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. Det kan exempelvis handla om mer komplexa behov eller att det finns tecken på ytterligare svårigheter som blir hinder för elevens lärande och utveckling. (Sara, det kan även handla om medicinska faktorer som i ert fall).

Det finns några former av stödinsatser inom grundsärskolans båda inriktningar, som bedöms vara särskilt stöd. Det gäller när en elev är i behov av 

  1. mer omfattande stödinsatser än de andra eleverna inom samma inriktning vid ett eller flera ämnen alternativt ämnesområden, där detta behov förväntas pågå eller pågår under en längre tid exempelvis en termin eller längre dvs. mer varaktigt. För elev som läser ämnen så kan det handla om mer omfattande stödinsatser för att eleven ska kunna nå kriterierna för bedömning av kunskaper. 
  2. mer omfattande stöd i sin utveckling i övrigt till exempel socialt för att på sikt kunna uppnå kriterierna för bedömning av kunskaper eller andra mål i läroplanen. För elev som läser ämnesområden efter sina förutsättningar kan det till exempel handla om mer omfattande insatser som behövs för att eleven överhuvudtaget ska komma till lärande och utveckling. Det kan även handla om att något försvårande exempelvis ett trauma har uppstått som gör att eleven under en längre tid är en fara för sig själv och/eller andra.  
  3. ingripande stödinsats i form av placering i särskild undervisningsgrupp där eleven spenderar en betydande del av sin skolvecka, under en mer varaktig tidsperiod. Det kan exempelvis gälla en elev med tilläggsdiagnosen ADHD där skolan gör bedömningen att elevens behov bättre kan tillgodoses inom en särskild undervisningsgrupp än i den aktuella grundsärskoleklassen. Eleven fortsätter att läsa enligt grundsärskolans läroplan.  
  4. ingripande stödinsats i form av enskild undervisning där eleven spenderar en betydande del av sin skoltillvaro i ett eget rum med egen personal, där detta behov förväntas pågå eller pågår under en längre tid.  
  5. ingripande stödinsats i form av anpassad studiegång dvs avsteg från timplanen; Eleven går miste om undervisningstid i ett eller flera ämnen eller ämnesområden och detta förväntas pågå eller pågår under en längre tid.  
  6. ingripande stödinsats där distansundervisning används som särskilt stöd för elever som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. Här ska alla andra möjligheter till särskilt stöd vara uttömda eller bedömas vara olämpliga. Denna form av särskilt stöd ska endast användas i undantagsfall inom grundsärskolan.

Nummer 3-6 ovanför räknas som särskilt ingripande former av särskilt stöd. Det medför att rektor inte får delegera beslut om dessa stödinsatser, samt att rektor bör följa upp arbetet så att åtgärderna inte pågår under längre tid eller i mer omfattning än eleven är i behov av. Här är det även viktigt att vi dokumenterar dessa stödinsatser i åtgärdsprogrammet på ett korrekt juridiskt sätt.  

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman