Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Särskilt stöd inom ”resursskolor” och särskilda undervisningsgrupper

16 januari, 2022

Fråga:

Hej,

Jag arbetar som speciallärare på en kommunal skola som tar emot elever med diagnosen Generell språkstörning/DLD samt autism. Eleverna kommer både från vår egen och andra kommuner.

Vi har både autismklasser samt språkklasser. I dagsläget räknas vi inte officiellt som en resursskola, men vi hoppas att vi i framtiden ska kunna bli det.

Vår skola erbjuder en mängd anpassningar som standard till alla. Eleverna undervisas i liten grupp, en liten grupp som vi dessutom ofta delar in i ytterligare 2-3 grupper. Mycket individuell träning sker i klassrummet under lektionerna, då vi är flera vuxna som kan dela upp eleverna så att detta är möjligt.

Eleverna tränar också individuellt med logoped 1-2 ggr/vecka. Tyvärr är verkligheten så att de flesta av våra elever behöver ett åtgärdsprogram. I dagsläget handlar det om de flesta av våra nästan 100 elever. Våra elever har ofta ännu fler diagnoser med i bagaget än språkstörning och autism, och de har tyvärr ofta svårt att nå målen i läroplanen. Detta trots omfattande stöd och anpassningar.

Nu till min fråga och vårt stora huvudbry. Vad kan vi skriva för åtgärder i ett åtgärdsprogram?

Vi har tidigare skrivit in den enskilda/individuella träningen som sker med läraren och som är schemalagd, vi har också tidigare skrivit in logopedens arbete. Nyligen har vi fått till oss att detta inte är åtgärder som kan skrivas in i ett åtgärdsprogram, eftersom det tillhör vår ordinarie organisation. Detta lämnar oss i ett läge där vi inte alltid vet vad vi ska skriva i elevernas åtgärdsprogram? Är det verkligen så att vi inte kan skriva in den enskilda, schemalagda träningen med lärare, resurspedagog och logoped som sker varje vecka? Skulle vi kunna skriva in placeringen på vår skola som en åtgärd?

Vi vore väldigt tacksamma för att få ta del av dina tankar och din kunskap gällande vår situation! Vi har sökt med ljus och lykta för att få klarhet i detta, utan ett tydligt resultat och känner stor frustration. Vi vill göra det som krävs i lagen, men vet inte riktigt hur?

Tack på förhand,
Cecilia


Svar:

Hej Cecilia,

Och tack för din fråga (som jag har förkortat lite grand eftersom mitt svar kommer att bli långt). 

Det är många som uttrycker samma funderingar som ni gör, både från ”resursskolor” och särskilda undervisningsgrupper. Det florerar också olika bud om hur ni inte ska, bör eller kan göra. Jag ska därför försöka att ge så konkreta och distinkta svar som möjligt.

Alla elever som har fått en placering i en särskild undervisningsgrupp eller på en ”Resursskola” ska ha en aktuell utredning av elevens behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram. I dessa dokument är det viktigt att det tydligt framkommer att ni har reflekterat över och har vetskap om vad som är ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Jag skulle lösa det genom att skriva in följande text under en inledande rubrik i utredningen kring särskilt stöd samt i inledningen av åtgärdsprogrammet;

Inledande information i utredningen

X-skolan (alternativt ”Studion/Lärkällan-Särskild undervisningsgrupp) är en kommungemensam verksamhet för elever med språkstörning och autismspektrumtillstånd. För att kunna tillgodose och möta dessa elevers omfattande och varaktiga behov har flertalet av de särskilda stödåtgärderna byggts in i skolans (alternativt den särskilda undervisningsgruppens) organisation. För att säkerställa att den enskilda elevens behov verkligen kommer att tillgodoses genomförs denna förnyade utredning av elevens behov av särskilt stöd. 

Inledande information i åtgärdsprogrammet (nästan samma text som ovanför)

X-skolan (alternativt ”Studion/Lärkällan-Särskild undervisningsgrupp är en kommungemensam verksamhet för elever med språkstörning och autismspektrumtillstånd. För att kunna tillgodose och möta dessa elevers omfattande och varaktiga behov har flertalet av de särskilda stödåtgärderna byggts in i skolans (alternativt den särskilda undervisningsgruppens) organisation, se bilaga 1. För att säkerställa att den enskilda elevens behov verkligen tillgodoses dokumenteras här de särskilda stödåtgärder som är specifikt viktiga för just denna elev. De särskilda stödåtgärder som dokumenteras i åtgärdsprogrammet är överklagningsbara och ska regelbundet utvärderas. 

Ni infogar sedan bilaga 1 i samtliga elevers åtgärdsprogram. Denna text kan även användas i andra sammanhang som ett informationsblad till skolor och vårdnadshavare. Exempeltext:

Bilaga 1

X-skolan (alternativt ”Studion/Lärkällan-Särskild undervisningsgrupp är en kommungemensam verksamhet för elever med språkstörning och autismspektrumtillstånd. För att kunna tillgodose och möta våra elevers omfattande och varaktiga behov har flertalet av de särskilda stödåtgärderna byggts in i skolans (alternativt den särskilda undervisningsgruppens) organisation. Här erbjuds därför alla elever:

  1. Små undervisningsgrupper med 2-9 elever per klass. Hög personaltäthet med 2-4 lärare och resurspedagoger per klass. Klassen delas även upp i mindre grupper för att kunna anpassas undervisningen i ännu högre grad.
  2. 50% logoped är avsatt per klass. Logopeden arbetar och tränar med eleverna under skoltid vilket kan ske enskilt eller i mindre grupp.
  3. …eventuellt andra resurser som finns till förfogande.

För att skapa en pedagogisk, fysisk och social tillgänglighet präglas skolarbetet av

A. Anpassade miljöer med ljudisolerade väggar, dörrar och tak
B. Golvskärmar, bordsskärmar och hörselkåpor i varje klassrum
C. Visuellt stöd tex bildstöd används i hög utsträckning
D. TAKK dvs Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation
E. Anpassade läromedel och egna lärplattor/datorer med olika digitala verktyg och program
F. Tillitsfulla relationer och fokus på att skapa hög delaktighet
G. …fyll på med övriga pedagogiska verktyg, metoder och arbetssätt som präglar er verksamhet.

Om ni vill kan ni längre ner på bilaga 1 skriva in vilka av faktorerna A-G som är särskilt viktigt för just den aktuella eleven. Till exempel: ”Elevens lärande och koncentration gynnas särskilt av de digitala verktygen, bildstödet, TAKK samt av personalens tydliggörande pedagogik och lågaffektiva bemötande”. 

Era åtgärder i åtgärdsprogrammet

Som första åtgärd skriver ni alltid in elevens placering i er verksamhet. Därefter skriver ni enbart in de stödåtgärderna som är särskilt viktiga för den enskilda eleven och där ni behöver specificera stödinsatser. Ni kopplar de olika åtgärderna till elevens behov och till läroplanen, ni anger omfattningen och vem som ansvarar för åtgärden. Inom resursskolor/särskilda undervisningsgrupper handlar dessa övriga särskilda stödåtgärder om stöd som ges mer omfattande än till de flesta andra elever i gruppen. Det kan gälla mer regelbundet och omfattande stöd av specialpedagog/speciallärare, logoped, kurator, socialpedagog, studiehandledare på modersmålet/elevens starkaste skolspråk och i några fall även av skolsköterska. Det kan även handla om egen resurs/assistent, anpassad studiegång eller enskild undervisning (om eleven är ensam med personal under en betydande del av skolveckan). Sedan juli 2021 finns också en form av särskilt stöd som i undantagsfall kan bli aktuellt efter att alla andra stödformer har prövats dvs distansundervisning vid dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. Läs mer om distansundervisningen här.

Jag konkretiserar nu hur ni exempelvis kan skriva när resursskolans/gruppens inbyggda särskilda stöd räcker och eleven har en god utveckling samt inga speciella skäl finns från någon part att specificera åtgärderna: 

Åtgärd (i ÅP): Placering i Studion, en särskild undervisningsgrupp enligt 3 kap. 11 § skollagen. (Begreppet resursskolor finns inte ännu i skollagen). Särskild motivering: Elevens behov tillgodoses av den specialutformade organisationen med små undervisningsgrupper, hög personaltäthet samt logopedträning. Dessa delar bedöms vara avgörande för elevens lärande och utveckling. Beslutet om åtgärden kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen. Omfattning i tid: Heltid. Ansvarig: Rektor (& för- och efternamn på rektor). 

Här följer några exempel på när resursskolans/gruppens särskilda stöd inte räcker alternativt räcker men vårdnadshavare, rektor eller personal önskar specificering för att bättre kunna utvärdera hur väl de olika insatserna fungerar och tillgodoser elevens behov. De särskilt ingripande formerna av särskilt stöd bör anges med juridiskt korrekt hänvisning till skollagstexten, ha en särskild motivering samt information om att dessa kan överklagas särskilt (se åtgärd A, C och D). 

Åtgärd A: Placering i Studion, särskild undervisningsgrupp enligt 3 kap. 11 § skollagen. (Begreppet resursskolor finns inte ännu i skollagen). Särskild motivering: Elevens behov tillgodoses i hög grad av den specialutformade organisationen med små undervisningsgrupper, hög personaltäthet samt logopedträning. Dessa delar bedöms vara avgörande för elevens lärande och utveckling. Beslutet om åtgärden kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen. Omfattning i tid: Heltid. Ansvarig: Rektor (& för- och efternamn på elevens rektor). 

Åtgärd B: Logopedträning kommer att ske mer intensivt under 12 veckor, via korta stunder dagligen för att utveckla elevens…(koppla till elevens behov och läroplanen, så att åtgärden blir utvärderingsbar) Omfattning i tid: Logopedträningen sker 20 min/dagligen. Ansvarig: Logoped (& hela namnet).  

Åtgärd C: Anpassad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen
Särskild motivering: Behov av utökad timplan i svenska som andra språk, matematik och engelska för att eleven ska kunna… (koppla till elevens behov och läroplanen, så att åtgärden blir utvärderingsbar). Beslutet om åtgärden kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen. Omfattning i tid: 120 min/vecka. Tiden tas från kemi, fysik och biologi (40 min/ämne).Ansvarig för åtgärden: Rektor (& för- och efternamn på elevens rektor)

Åtgärd D: Enskild undervisning enligt 3 kap. 11 § skollagen
Särskild motivering: Eleven är i behov av enskild undervisning under eftermiddagspassen för att… (koppla till elevens behov och läroplanen, så att åtgärden blir utvärderingsbar) Åtgärden kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen. Omfattning i tid: Lektionspass efter lunch, måndag-fredag. Totalt ca 400 minuter/vecka. Ansvarig för åtgärden: Rektor Inga Persson.

Åtgärd E: Studiehandledning på modersmålet för att… (koppla till elevens behov och läroplanen, så att åtgärden blir utvärderingsbar) Omfattning i tid: 2 x 40 minuter per vecka. Ansvarig för åtgärden: Studiehandledare Osman Muhamed. 

För dig som är intresserad av att läsa mer om kommunala resursskolor rekommenderar jag domen från högsta förvaltningsdomstolen från juni 2017 (text från SKR och där finns även länk till domen). I domen framgår att det inte strider mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver så kallade resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. Detta förtydligas även i SOU 2020:42 ”En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor” .Där föreslås ändringar i skollagen så att kommuner vid vissa grundskoleenheter tydligare ska kunna få begränsa utbildningen till att avse elever i behov av särskilt stöd (resursskola). Läs gärna sammanfattningen på sidan 11-22. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman
Mobil: 076-555 98 08