Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Särskilt stöd utan specialpedagog eller speciallärare

16 mars, 2022

Fråga:

I vår kommun finns några skolor som inte har speciallärare/specialpedagog på sina skolor. Som stöd finns specialpedagog i en Central elevhälsa.

På skolorna finns eleverna i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Det särskilda stödet utförs av lärare på skolan. Är inte detta ett särskilt stöd då det utförs av annan lärare än den undervisande i klassrummet?

Undrar Anna


Svar:

Hej Anna,

du tänker helt rätt dvs det särskilda stödet kan ges av olika personer. Det som avgör om insatsen kan räknas som särskilt stöd är hur pass omfattande, varaktigt och/eller ingripande stödet bedöms vara. Den som ger det särskilda stödet är oftast anställd på skolan. Utöver speciallärare, specialpedagoger kan särskilt stöd exempelvis ges av resurslärare, idrottslärare som har specialidrott, andra lärare, resurspersoner, elevassistenter och elevcoacher. En kurator, socialpedagog eller skolsköterska som regelbundet träffar en elev kan också vara en form av särskilt stöd. Detsamma kan gälla för en psykolog, logoped eller talpedagog. 

I vissa fall kan särskilt stöd ges av personal som är anställda centralt i organisationen. Det gäller oftast studiehandledning på modersmålet/elevens starkaste skolspråk som kan vara en form av särskilt stöd för en del elever. Läs gärna mer om detta i e-boken ”Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska – Åtgärder till stöd för nyanlända, extra anpassningar och särskilt stöd” eller lyssna på webbinariet den 7/4 om ”Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska”.  

Enligt skollagen ska alla skolor ha tillgång till elevhälsans olika professioner. I vissa fall kan det dock vara svårt att rekrytera examinerade specialpedagoger och speciallärare. Det förekommer då ibland att en specialpedagog, som är anställd i en central elevhälsa, har möjlighet att träffa en elev mer regelbundet och omfattande vilket räknas som särskilt stöd. Det samma kan gälla logopeder, talpedagoger och psykologer.

Det räknas däremot aldrig som särskilt stöd när eleven får stödet av en extern aktör som till exempel en logoped från habiliteringen eller en fristående logopedbyrå. Detsamma gäller insatser från socialtjänsten exempelvis en ungdomsbehandlare eller stödperson.  

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman