Till Frågor & svar

Särskilt stöd utanför schemat

21 augusti, 2017

Fråga:

Hej,
Kan undervisning utanför ordinarie schema, t.ex. att varje vecka erbjuda en extra matematiklektion efter skoldagens slut, betraktas som ett särskilt stöd eller är skolan skyldig att tillgodose elevens behov av stöd inom ramen för elevens ordinarie skoltider?


Svar:

Hej Mariette,

och tack för din fråga.

Det finns inget förbud i skollagen eller skolförordningen mot att ge särskilt stöd utanför elevens schema. Det finns endast bestämmelser om garanterad undervisningstid dvs minst antal undervisningstimmar som eleverna har rätt till i de olika skolformerna.

I vissa situationer kan skolans pedagogiska bedömning bli att eleven behöver mer tid inom t.ex. matematik för att kunna nå kunskapskraven och att det är olämpligt att denna tid tas från något annat ämnes timplan. Naturligtvis behöver vi alltid göra en avvägning om eleven orkar med fler undervisningstimmar per vecka.

I skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” finns ett exempel på särskilt stöd utanför ordinarie schema. I åtgärdsprogrammet som beskrivs på sidan 52 handlar åtgärd C om ”Idrott i en mindre grupp för att minimera ljudintrycken och underlätta kommunikation och samspel. Omfattning i tid: Två lektioner i veckan, utanför ordinarie undervisningstid.”

I Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram står på sidan 38 ” De åtgärder som skolan utarbetar behöver handla om stödinsatser som ges i de olika lärmiljöerna inom verksamheten. I de fall som skolan och eleven kommer överens om åtgärder som ska ske utanför skoltid ska dessa inte dokumenteras i åtgärdsprogrammet, eftersom det är skolan som är ansvarig för att det särskilda stödet ges.” Detta handlar dock inte om det som din fråga gäller. I de allmänna råden anges här referens till lagrådsremissen ”Tid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram, prop. 2013/14:160”, sid. 30. När vi följer den referensen ser vi att åtgärderna utanför skolan som anges handlar om aktiviteter som eleven och vårdnadshavare genomför, inte särskilt stöd som skolan ger: ”Åtgärder som ska genomföras av eleven eller elevens vårdnadshavare utanför skolan bör inte heller dokumenteras i ett åtgärdsprogram, eftersom det är skolan som är ansvarig för att det särskilda stödet ges.”

Passar på att önska dig och alla andra läsare en riktigt fin terminsstart!

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman