Till Frågor & svar

Sekretess för EHT-team när annan personal deltar

17 februari, 2016

Fråga:

Hej!
Vad gäller för elevhälsoteamets träffar och sekretess? På vissa träffar finns inte bara elevhälsans personal med utan också t.ex. fritidspedagog, lärare, SYV men också fältassistenter. Får man automatiskt stark sekretess på dessa möten eller tar man med sig sin ”egen” sekretess från mötena? Hur fungerar det med sekretess gällande fältassistenter som dessutom är anställda via socialförvaltningen?

Kerstin


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-21)

Hej Kerstin! 

När elevhälsans personal bjuder in andra till möten måste sekretess och tystnadsplikt beaktas. Bjuds andra befattningshavare in vid samma skolmyndighet eller friskola är detta oftast inget problem. T.ex. en lärare, studie- och yrkesvägledare, fritidspedagog eller rektor kan närvara vid eget behov för att ge och ta information. Skulle däremot information vid mötet lämnas av en skolsköterska eller skolläkare måste dessa tänka på att sekretess och tystnadsplikt gäller mot alla vid mötet, även mot övrig elevhälsa. Finns ett samtycke så ges utrymme att informera, men då måste sköterskan/läkaren noga ta ställning till vilka som samtycket gäller.

Man tar inte över någon annans tystnadsplikt då man får informationen utan behåller sin egen. Men om en lärare, SYV eller fritidspedagog finns med, min sin svagare tystnadsplikt, ska de informeras om att informationen kommer från elevhälsan och att man därför bör hantera den försiktigt.

När utomstående verksamheter deltar, t.ex. socialnämndens personal eller sjukvårdens, ser möjligheterna olika ut beroende på om det gäller elevhälsan vid en skolmyndighet eller vid en friskola. Vid en friskola är en av två möjligheten att lämna identifierbara uppgifter ett samtycke från vårdnadshavare eller från en tillräckligt gammal och  mogen elev. Elevhälsan vid friskolan skulle också kunna göra en gemensam anmälan till socialnämnden  vid ett möte av detta slag. Skulle mötet gälla en förberedande och avidentifierad konsultation med en socialsekreterare för att få stöd inför en eventuell orosanmälan, aktualiseras inte frågan om tystnadsplikt, eftersom identifierbara personuppgifter inte röjs.

Vid en skolmyndighet har elevhälsan ytterligare en möjlighet via den s.k. generalklausulen (OSL 10:27) att bjuda in utomstående. Detta skulle t.ex. kunna vara ett möte som elevhälsan bjuder in en rektor/kurator till på en annan skola i en annan kommun, dit familjen nu har flyttat. Generalklausulen skulle då kunna utnyttjas när det finns en allvarlig oro för den elev det gäller. Generalklausulen får bara användas då det tveklöst är viktigare att informera den nya skolmyndigheten än att via tystnadsplikten skydda den elev/de föräldrar det gäller. Observera att en fristående skola inte får informeras via generalklausulen och friskolan får inte heller utnyttja den mot andra skolor. Detta kan komma att ändras i framtiden, eftersom en utredning för några år sedan har föreslagit att även fristående skolor till fullo ska omfattas av bestämmelserna i OSL.

Hälsningar från Staffan