Till Frågor & svar

Sekretess från Elevhälsan till EMI

16 november, 2017

Fråga:

Hej!
Fick på en föreläsning av jurist information om att sekretess råder från elevhälsan ( kurator, specialpedagog och psykolog) till elevhälsans medicinska del.
Att skolsköterskor har sekretess mot övrig elevhälsa det vet vi, men att även omvänt råder var nytt. Vad säger du?
H


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-01-21)

Hej!

Elevhälsans medicinska insats är en egen och självständig verksamhetsgren gentemot skolan i övrigt. Detta förhållande gäller vid såväl en skolmyndighet som vid en fristående skola.

Det betyder att utgångspunkten är sekretess och tystnadsplikt mellan dessa båda verksamhetsgrenar. Sekretess/Tystnadsplikt gäller således åt båda håll. Men sköterskans och läkarens särklassigt bästa möjlighet att lämna uppgifter till skolan i övrigt är samtycket. Det är oftast enkelt att få. Dessutom finns sedan 2011 en möjlighet för den medicinska insatsen vid en skolmyndighet att lämna uppgifter om det krävs för att en elev ska få nödvändigt stöd. Det framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 25:13 a §. Denna bestämmelse gäller alltså inte vid en friskola.

Informationen från andra på skolan till den medicinska insatsen kan förstås också lämnas med samtycke. Men dessutom finns vid en skolmyndighet, dock inte för EMI, en s.k. generalklausul som innebär att man kan lämna känsliga uppgifter till skolsköterska, skolläkare och t.o.m. till andra myndigheter om det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Bestämmelsen finns i OSL 10:27 och den gäller inte vid en friskola. Ska lagen följas där är samtycket nog den enda möjlighet som finns för personal att, när tystnadsplikt gäller, tala med varandra ”över gränsen” mellan de två självständiga verksamhetsgrenarna. 

Ny lagstiftningar har föreslagits i en stor utredning 2016. Den skulle innebära att samma regler för sekretess och tystnadsplikt ska gälla i fristående verksamhet som vid en myndighet. Vi får se vad riksdagen säger om detta.

Hälsningar

Staffan