Till Frågor & svar

Sekretess i särskolan vid mottagande och för klasslistor

14 januari, 2021

Fråga:

Jag jobbar som psykolog inom kommunal elevhälsa. Vi håller inom verksamheten på att se över våra rutiner kring bland annat vilken information som ges till vårdnadshavare i samband med skolformsutredningar, och i det arbetet har vi stött på två frågor som vi behöver hjälp med:
Ett beslut om mottagande i grundsärskolan är en offentligt, även om de utredningar som ligger till grund för beslutet kan omfattas av sekretess. Jag som psykolog får inte lämna ut uppgifter som rör det enskilda barnets hälsa hur som helst, men diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (eller ”psykisk utvecklingsstörning”, enl. ICD) är samtidigt ett grundläggande krav för att rätten till grundsärskola ska kunna beviljas.

Med andra ord blir indirekt en uppgift om barnets hälsa (dvs. diagnos) offentlig i samband med att frågan om rätten till grundsärskola prövas, men om någon utomstående senare frågar mig om eleven ifråga har en intellektuell funktionsnedsättning så får jag ändå inte röja den uppgiften — har jag förstått rätt då, och hur går det i så fall ihop?

Hur är det sedan med klasslistor för renodlade grundsärskoleklasser i kommunal skola? Elever med skyddad identitet får såklart inte finns på någon sådan lista då den informationen inte får röjas, men är det samtidigt ok att indirekt lämna ut vilka elever på skolan det är som har diagnosen intellektuell funktionsnedsättning?

Hårklyveri kan tyckas, men för oss blir det ändå viktigt för vi vet inte vad vi ska säga till de vårdnadshavare som berörs.

Mvh,
Daniel


Svar:

Hej Daniel.

Det är riktigt som du skriver att ett beslut om mottagande i grund- men också i gymnasiesärskolan är offentligt. Det framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 23:2. Den bestämmelsen omfattar inte de fyra kategorier av utredningar om mottagande som görs men dessa kan skyddas av bestämmelserna i OSL 21:1 om sekretess för uppgift som rör en enskilds hälsa och sexualliv. Sekretess gäller om det kan antas att ett röjande av uppgiften kan leda till betydande men för den enskilde eller dennes närstående.

Att utredningar behövs vid bedömningen om huruvida ett mottagande i särskola ska beviljas innebär inte att utredningarna blir offentliga. Det är endast det formella beslutet och eventuella sakskäl som är offentligt. De som vid prövningen fått insyn i utredningarna har tystnadsplikt och får inte röja innehållet i dessa för andra utomstående. För dig som psykolog gäller förstås också att du inte får tala med utomstående eller besvara deras frågor om innehållet i din utredning om en elev eller andra förhållanden om eleven som kan vara känsliga.

Varje klasslista i särskolan är offentlig vid en skolmyndighet. Fram till 1980-talet omfattades särskolan helt av hälso- och sjukvårdens sekretess men synsättet ändrades då på så vis att normalisering eftersträvades, d.v.s. en elev är en elev oavsett i vilken skolform eleven går. Det ska inte vara något att dölja eller skämmas för att tas emot i särskolan.

Hälsningar 
Staffan