Till Frågor & svar

Sekretess kring mottagande till gymnasiesärskolan

4 november, 2016

Fråga:

Min fråga gäller sekretessen kring de fyra bedömningar som krävs för ett beslut om mottagande i gymnasiesärskolan.
Det är en medicinsk, en pedagogisk, en social och en psykologisk bedömning/utredning som utmynnar i ett beslut om rättigheten till gymnasiesärskola eller inte. Kan elevhälsans medlemmar ha tillgång till och läsa dessa? Får undervisande lärare ta del av bedömningarna?

Britt


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-06)

Hej Britt
Denna fråga är komplicerad, eftersom det är oklart vilken sekretess som gäller för mottagandehandlingar till grund- och gymnasiesärskolan. Möjligen gäller ingen sekretess alls, eftersom dessa utredningar i allmänhet görs innan eleven har börjat skolan och därför inte omfattas av sekretess i OSL 23:2.
Fyra utredningar ska göras när en elev utreds för mottagande i särskolan- en medicinsk, pedagogisk, social och psykologisk. Om dessa utredningar inte tydligt visar att eleven ska tas emot så ska eleven gå i annan skolform. Ett beslut om mottagande kan överklagas av vårdnadshavarna. Jag kan tillägga att för att den psykologiska eller medicinska bedömningen ska kunna göras fordras ett samtycke av vårdnadshavarna och, i vissa fall eleven själv, utifrån elevens ålder och mognad.
I SOU 2011:58 diskuteras sekretessen för mottagandeutredningar till särskolan. Slutsatsen är att stor oklarhet gäller och att det kan behöva klargöras särskilt vad som gäller för just dessa. Man skriver så här: ”…bör det enligt utredningens mening införas en särskild sekretessbestämmelse för uppgifter om enskildas personliga förhållanden som hänför sig till ärenden om mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap. 5 § SkolL eller en elevs tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan enligt 18 kap. 8 § andra stycket SkolL. Sekretessen ska inte gälla beslut i ärende.”
Någon förändring har det dock inte blivit än utan samma oklarhet i lagstiftningen består.

En bestämmelse i offentlighets- och sekretessklagen 21:1 skulle möjligen vara tillämplig i de sammanhang där mottagandehandlingar till särskolan begärs utlämnade. I den paragrafen sägs att uppgifter om hälsa och sexualliv i vissa fall kan skyddas vid risk för betydande men:

 OSL 21:1 §  Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs.

När det gäller din fråga om hur olika befattningshavare i skolan skulle kunna ta del av dessa utredningsdokument vill jag säga följande: Oavsett om sekretess gäller eller inte är det rimligt att varje person som behöver ta del av innehållet i ett känsligt dokument måste kunna visa ett behov av detta. Den som ”vårdar handlingarna”, d.v.s. bestämmer över om de ska lämnas ut, ska ta ställning till om en viss anställd ska få läsa ett dokument. Skulle det behövas inför en utredning om t.ex. särskilt stöd får frågan prövas då. Skulle skolsköterskan ha den medicinska utredningen hos sig bedömer jag att den då omfattas av sekretess, i och med att den finns där. En lärare som behöver t.ex. en pedagogisk eller social bedömning vid de extra anpassningar som görs eller den utredning om särskilt stöd hen gör, kan begära att få ta del av t.ex.  utredningen för det ändamålet. 

Det är till stor del en etisk bedömning som görs när åtminstone två av utredningarna begärs utlämnade. Psykologens utredning är en journalhandling när den finns hos psykologen så rimligt är att utredningen hanteras med stor försiktighet.

Det finns alltså ingen självklar rätt för vem som helst i skolan att ta del av de fyra utredningar som görs. Det är bara utifrån ett tydligt definierat behov som någon kan få  det.

Det vore bra ifall sekretesslagstiftningen tydliggjordes beträffande dessa mottagandehandlingar. Som vanligt får vi se vad framtiden bär i sitt sköte!

Hälsningar

Staffan