Till Frågor & svar

Sekretess kring psykologutredning- följdfråga på grund av två motsatta svar

18 mars, 2013

Fråga:

Hej! Jag har läst de båda svaren till frågan ”Sekretessen kring psykologutredning” som besvarats av Staffan Olsson och Gunilla Carlsson Kendall. Svaren är motsatta gällande om resultatet får delges rektor utan vårdnadshavares medgivande och jag undrar varför båda svaren står kvar? Ett borde rimligtvis vara rätt?


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-07-03)

Gunillas svar
https://www.elevhalsan.se/cldoc/3191.htm

 Staffans svar

https://www.elevhalsan.se/cldoc/3188.htm

Här kommer ett gemensamt svar från Gunilla och Staffan:

Hej Caroline,
Visst skiljer sig svaren en del åt i vissa delar men frågan är komplicerad och inget av svaren är fel. Samtycket är viktigaste vägen att utgå ifrån när uppgifter vidarebefordras som i detta fall till rektor. Jag, Staffan, betonar dessutom några sekretessbrytande bestämmelser från sköterskan, som fått tillgång till uppgifterna, till rektor. Den sekretessbrytande bestämmelse jag hänvisar till i offentlighets- och sekretesslagen 25:13 a § gäller dock inte vid en friskola, det är numera klarlagt.

Ibland finns inga rätta eller felaktiga svar utan man måste stå ut med och acceptera de komplikationer som en otydlig lagstiftning innebär. En skolsekretessutredning ”Skolans dokument – insyn och sekretess” SOU 2011:58, behandlade bl.a. skolpsykologens sekretess. Följ länken och läs på ss 183-189 så framgår gällande rättsläge för psykologen tydligt.  

Som sagt – många uppfattningar finns om hur gällande sekretessbestämmelser  för skolpsykologer och även skolsköterskor/skolläkare ska tolkas. Som sekretesskunnig har jag, Staffan, uttalat mig och jag, Gunilla, har fokuserat mer i ett professionellt synsätt. Båda våra svar är rimliga även om de är delvis olika, utifrån våra olika utgångspunkter. Och slutligen måste det alltid vara tillsynsmyndigheter och domstolar som avgör vad som i ett visst fall är rätt eller fel.

Psykologförbundets syn på skolpsykologers sekretess överensstämmer inte alls med den syn som framkommit i stora statliga utredningar om sekretess på 2000-talet. Innebär det att Psykologförbundet bör ställa in sig i ledet och vara tyst? Det tycker jag inte. Debatten måste ständigt föras och olika uppfattningar befrukta varandra, även starkt motstridiga.

Och, slutligen, att vara expert på Elevhälsan.se innebär inte att sitta inne med exakta lösningar på alla de frågor som ställs. Skulle svaren på viktiga frågor alltid vara exakt givna vore livet litet tråkigare.

Hälsningar från Gunilla och Staffan