Till Frågor & svar

Sekretess mellan skolan och socialtjänsten vid drogrelaterat beteende

18 mars, 2014

Fråga:

Hej,
Vad gäller rörande sekretess mellan socialtjänsten och skolan för elev som uppvisat drogrelaterat beteende och där skolan gör en anmälan till socialtjänsten? Kan socialtjänsten hänvisa till sekretess om eleven kommer till dem och lämnar ett positivt urinprov? Socialtjänsten hänvisar idag till men-begreppet och sekretess för den enskilde om uppgiften röjs till skolan. Skolan anser att denna uppgift är av vikt att få del av då det kan medföra allvarlig fara för den enskilde om de exempelvis befinner sig på ett yrkesförberedande program där de skall hantera maskiner och ström. Skolans policy är att elever som är drogpåverkade skall stängas av. Lagstiftarens intentioner rörande men-begreppet, vad innehåller det? Och hur skall respektive förvaltning förhålla sig till denna elev?
Karin


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-19)

Hej Karin,

Jag inser grundproblemet- viss information till er kan vara nödvändig från socialtjänstens personal, samtidigt som sekretess kan hindra att uppgifter lämnas.

Men problemet är knappast så stort som det kan tyckas. För det första kan ni med stöd av skollagen stänga av en elev från ett utbildningsmoment när misstanke finns om att en elev är påverkad, se kapitel 5. För det andra kan ni som anmälare numera som huvudregel få veta att man inleder en utredning samt begära att få ett möte till stånd med elev/familj och socialtjänstpersonalen. En utredning inleds med all säkerhet om det visar sig att provet var positivt.

För det tredje kan ni i de allra flesta fall få ett samtycke från eleven om att resultatet av provet ska delges er. Är eleven under 18 år kan ni även ta kontakt med en vårdnadshavare för att få svar på frågan ifall eleven inte själv vill svara. För det fjärde är det ju troligt att en elev inte vill vara avstängd längre tid från ett praktiskt utbildningsmoment som innebär risker om man är påverkad. Därför torde det vara relativt lätt att få ett samtycke om ni efterfrågar det på ett klokt sätt. Och dessutom kan ni ju, vid varje lektion, om eleven finns i skolan, utifrån elevens uppträdande besluta om eleven ska få delta vid farliga verksamheter. Ni avgör detta ensidigt.

Jag bifogar en skrivning här nedan om möjligheten att stänga av en elev i vissa fall, lagtext + kommentarer. Jag hämtar denna skrivning från en digital handbok jag och juristen Mare Erdis har skrivit  och som Sveriges Skolledarförbund  har köpt ensamrätt till på två år. Studentlitteratur har producerat.

Hör av dig igen om du har följdfrågor till detta svar eller nya frågor.

Hälsningar från Staffan

 

Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag

5 kap. 19 §

Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev från en viss utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna, om
   1. det i utbildningen ingår praktik eller delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd, och
   2. det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen.

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart.

Om det kan antas att förutsättningarna för avstängning enligt första stycket är uppfyllda och det är nödvändigt på grund av brådskande omständigheter, får rektorn besluta om omedelbar avstängning.

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket. Lag (2015:482).

 Avstängningstid från viss utbildning med praktiska inslag

5 kap. 20 § Ett beslut om avstängning enligt 19 § ska avse viss tid eller gälla utan tidsbegränsning.
Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 19 § tredje stycket gäller till dess att huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka. Om huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet, får beslutet om omedelbar avstängning förlängas med ytterligare en vecka.

 Inhämtande av yttrande

5 kap. 21 § Innan huvudmannen eller rektorn beslutar om avstängning enligt 17 eller 19 § ska eleven och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig.
Innan huvudmannen fattar beslut ska, om eleven är under 18 år, samråd även ske med socialnämnden.
Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett sådant beslut som avses i 17 § tredje stycket och 19 § tredje stycket. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet.

 Dokumentation

5 kap. 24 § Om en åtgärd vidtagits enligt 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 eller 23 §, ska den dokumenteras skriftligt av den som genomfört åtgärden. Om åtgärden rör omhändertagande av föremål enligt 22 §, gäller denna skyldighet endast om föremålet inte återlämnats efter lektionens slut.