Till Frågor & svar

Sekretess mot hemmet vid elevs självskadebeteende

20 september, 2018

Fråga:

Jag undrar hur sekretessen gäller mot föräldrar/vårdnadshavare då en ungdom har självskadebeteende. Vi har uppfattat det på olika sätt.

1. Vi är skyldiga att anmäla till hemmet och socialtjänsten
2. Vi är skyldiga att anmäla till socialtjänsten och göra bedömning vad gäller hemmet.

Vänligen
En gymnasierektor


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-01-22)

Hej du undrande gymnasierektor,
Du säger inget om ungdomens ålder men det bör ju i gymnasiet vara 15-20 år. När den unge fyller 18 är det inte längre ett barn och har inga vårdnadshavare (vh). Då fordras samtycke för hemkontakt. Anmälningsplikten till socialnämnden gäller dessutom bara t.o.m. 17 års ålder

Enligt föräldrabalken 6:11 och offentlighets- och sekretesslagen 12:3 ska vh kontaktas när de behöver ges insyn för att stödja sitt barn utifrån sitt vårdnadshavaransvar. Självskadebeteende är ett typiskt fall då en vh ska informeras, åtminstone när detta beteende allvarligt drabbar barnet, så att t.ex. en sjukvårdsinsats kan behövas. Det är inte alltid så att en vh känner till att barnet skadar sig självt.

Frågan om eventuell anmälningsplikt är mer komplicerad. Uppfattar ni att hemmiljön inte är problematisk för barnet ska en anmälan rimligen inte göras av den orsaken. Men en orosanmälan kan också göras utifrån barnets eget beteende. Oftast aktualiseras detta vid drogmissbruk, kriminalitet eller i andra drastiska fall men skulle även kunna vara aktuellt vid ett allvarligt självskadebeteende.

Bedömer ni att det finns en misstanke om att barnet far illa p.g.a. eget självskadebeteende är det första steget, när ni inser att det inte går att påverka beteendet via samtal med barnet självt, att prata med hemmet. Märker ni i detta/dessa samtal att hemmets förmåga inte räcker aktualiseras en anmälan. Den kan gälla barnets självskadebeteende i relation till hemmets oförmåga att ge stöd. Dessa anmälningar är sällan dramatiska och leder i allmänhet till utredning och försök från soc att få familjen att acceptera samtal med någon extern instans, t.ex. inom hälso- och sjukvården.

Jag  menar alltså att anmälan till soc ska göras i de fall då hemmets förmåga brister. Men ett allvarligt självskadebeteende ska anmälas, även för ett barn med ett väl fungerande hem.

 
Hälsningar från
Staffan