Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Sekretess och samverkan soc-skola vid elevfrånvaro

21 februari, 2024

Fråga

Hej Staffan!

Jag har deltagit på flera av dina föreläsningar, vet att du kan detta och därför frågar jag dig:

I vår kommun har man anställt två socionomer i grundskolan och en socionom hos IFO som ska samverka kring elever med hög frånvaro. Nu vill IFO att ”deras” anställde ska vara mest i skolan med de andra två socionomerna, delta på möten och elevhälsomöten mm. Skolan har framfört att sekretessen krockar mellan våra två myndigheter och önskar samtycke i de ärenden hen ska arbeta med.
IFo har istället löst det genom att anställningen till huvudsaklig del är hos IFO och till en mindre del i skolan.

Så min fråga till dig är om detta räcker för att hen ska kunna röra sig fritt i alla våra möten och kunna ta del av allt? Är det så är det ju bra, men jag känner mig skeptisk och ville därför fråga nån kunnig! Vi ska dessutom ha ett möte på ledningsnivå där vi diskuterar just detta och då är det bra med kunskap om vad som gäller.

Hälsningar A

Svar:

Hej A,

Det är fullt möjligt att lösa frågan om sekretess på det sätt ni har gjort med anställningsprocent både i skola och soc. Men för de få procent som avser skolan ska man noga ange vad arbetsuppgiften består av, t.ex. att delta vid olika möten för att medverka i arbetet med att stödja elevers skolgång. Den personen har fortsatt tystnadsplikt mot andra i skolan om den information hen har från sitt arbete inom socialnämndens område men också tystnadsplikt mot socialnämnden för det känsliga som framkommer i hens arbete i skolan. Men hen har också en formell anmälningsplikt till socialnämnden när hen i sitt skolarbete misstänker att ett barn far illa.

Jag har medverkat som stöd i en sörmländsk kommun för en skolanställd och en socialsekreterare som på samma sätt som hos er arbetade för att få elever med stor frånvaro i grundskolan att återgå dit. Där löste vi frågan om sekretess och tystnadsplikt via ett uppdragsavtal. För den som har ett uppdrag att medverka i en myndighets arbete gäller nämligen sekretess/tystnadsplikt, oavsett om arbetet är oavlönat eller inte. Detta framgår av offentlighets- och sekretesslagen 2 kapitel 1 paragraf.

För ett hyggligt antal år sedan fick jag i uppdrag av en värmländsk kommun att utreda vad man borde ha gjort bättre för att lösa en elevs problematik. Jag intervjuade personal som mött eleven från förskola till år 7, då hen slutade skolan efter att ha slagit ner en lärare i matsalen. Vad hade man kunnat göra bättre för att lösa detta; det var frågan och jag skrev en rapport om detta. Jag ordnade då ett uppdragsavtal för mig som gjorde att jag fick tystnadsplikt för det jag fick veta i mötet med personalen.

Er lösning är helt ok med några procents anställning, men det måste tydligt framgå vilka arbetsuppgifter det handlar för att det ska vara etiskt acceptabelt för uppdragstagaren att finnas med vid olika möten.

Jag kan slutligen säga att de två socialsekreterare hos er som är anställda av skolmyndigheten har skolsekretess. Det är fullt möjligt för er att reglera vilken tystnadsplikt/sekretess de ska ha genom att bestämma om deras arbetsuppgifter ska vara en del av elevhälsans sociala insatser eller ett elevstödjande arbete med samma sekretess som t.ex. en lärare har.

Hälsningar
Staffan