Till Frågor & svar

Medicinsk elevhälsa

Sekretessregler gäller även hantering av medgivande till vaccination!

31 oktober, 2023

Fråga:

Hej Nils,

Nu erbjuds alla barn i årskurs 5 vaccination mot HPV-virus. På själva vaccinationsdagen så ropar lärarna upp namn efter namn högt inför eleverna i klassrummet, varpå eleven ska svara JA eller NEJ ifall de ska ta vaccinet eller inte.

Min fråga berör den medicinska sekretess som vi har och min fundering är ifall detta borde göras på något mer privat sätt istället? Borde inte detta vara något mellan eleven och skolsköterskan, inte något som läraren ropar ut inför alla elever i klassen? Det blir en enorm underliggande press när 27 av 30 elever ska gå och vaccinera sig medan de 3 stackarna som hängs ut inför alla andra elever får märkliga frågor under rasterna och det tisslas och tasslas bland de andra. Många elever säger att de känner sig tvungna att ta HPV vaccinet för att annars blir de uthängda av de andra.

Jag trodde att vår medicinska sekretess var lösningen på detta?

Mvh X

Svar:

Hejsan!

Att inhämta vårdnadshavares godkännande inför vaccinationsinsats är en krävande insats, både i tids-, etik- och logistiksammanhang.

Och det gäller att hålla tungan rätt i mun.

Huruvida en elev i Åk 5 på egen hand kan besluta om önskan att vaccinera sig är enligt Föräldrabalkens (1949:381 – (1983:47), 6 kap 11 §) beskrivning kring ”vårdnadshavarens…rätt o skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter vårdnadshavaren skall…i takt med barnets stigande ålder o utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter o önskemål” inte ännu aktuellt, då eleven sällan bedöms ha nått denna mognadsnivå vid denna ålder.

Återstår således att enbart erbjuda de elever som har medgivande från vårdnadshavare att vaccineras. Därmed behövs över huvud taget inget ”klassupprop” av de elever som ska vaccineras för det vet eleven redan själv via sin vårdnadshavare, som skrivit under ett medgivande vilket redan lämnats in till skolsköterskan (jag antar att så skett i ditt fall?).

Och om klassläraren behöver ha vetskap om vilka elever som ska besöka skolsköterskan en speciell dag (och därmed vara frånvarande en del av lärarens lektionstillfälle) så kan skolsköterskan informera detta (på ett diskret sätt, utan att röja orsak) till vederbörande klasslärare om denne nu önskar ha besked.

Att dessutom ”röja” i ett sekretess-sammanhang med att ”ropa upp” vilka elever som ska besöka skolsköterskan (oavsett ändamål!) är att bryta mot offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 25 kap. 1§: ”…sekretess…inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde…lider men”.

Så, alla besök hos skolsköterskan/skolläkaren är sekretessbelagda, ävensom att en elev bara ska besöka skolsköterska/skolläkare (oavsett ändamål!)

Jag föreslår att du stämmer av med din rektor så att detta hanteringssätt så snart som möjligt ändras för att säkerställa elevers rättigheter utifrån befintliga lagrum.

Hälsar Nils

Hälsningar Nils

Staffan Olsson kompletterar Nils svar så här:
Detta är ett tydligt brott mot tystnadsplikten, både av den hälso- och sjukvårdsanställde som lämnat ut listan till läraren och av läraren, som läser upp uppgifter som kan vara menliga för eleverna och/eller deras närstående. Hälso- och sjukvårdens tystnadsplikt är visserligen strängare än lärarens men min bedömning är att detta är ett övertramp i båda fallen. Denna information ska inte hanteras på detta sätt utan betydligt mer diskret.

Jag minns när jag 1956 10 år gammal började på realskolan i Östersund . På den tiden fanns en terminsavgift för alla elever på 100 kronor men de som hade föräldrar med låg inkomst hade rätt till en reducerad avgift. Jag minns än idag hur jag skämdes när klassföreståndare Gunnar läste upp för alla i klassen att mina föräldrar bara behövde betala 33 kronor. Visserligen fanns ingen tystnadsplikt för lärare på den tiden men ett etiskt övertramp var det hursomhelst. Som tur var försvann denna terminsavgift redan våren 1957.

Hälsningar Staffan