Till Frågor & svar

Simundervisning – far kräver att dottern inte deltar men ska ändå få betyg

9 november, 2016

Fråga:

Hej Staffan! I våra skolor går barnen regelbundet till badet för simundervisning. Ibland kommer föräldrar som inte vill att barnen ska delta av religiösa skäl men vi försöker lösa detta med specialarrangemang. Barnen behöver simundervisning för att få godkända betyg i idrott. Nu har vi en pappa som kräver att dottern ska slippa badhusvistelse men ändå få betyg. Flickan får inte se andras kroppar, inte andra flickor i omklädningsrum eller andra barn i badkläder. Familjen stannar oftast inne under sommaren så barnen inte ska se lättklädda människor. Pappan är dock mån om att flickan kommer in i samhället och hon umgås med många ateistiska barn i skolan. Vi har erbjudit att undersöka om det finns möjlighet till särskilda badtider för kvinnor/ flickor men då kräver han att flickan ska kunna byta om enskilt och att alla andra flickor/kvinnor ska ha burkini som hon. Vad göra med stöd av lag och är det något som vi borde ta med socialtjänsten?

Uppgiven kurator


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-06)

Hej du uppgivne kurator. 

Tack för en fråga som är lätt i sak men svår likaså, eftersom den inte bara handlar om formell lagstiftning utan även om andra viktiga aspekter, t.ex. religiös tro och bemötande/samtal. Jag vände mig för säkerhets skull till Skolinspektionen med en fråga som löd så här:

Hej,

Det händer emellanåt att kvinnliga elever av religiösa (men även andra) skäl inte vill delta vid simundervisningen, trots skolans försök att förmå eleven till detta. Fick en fråga mig tillsänd från en skola och vill veta om Skolinspektionen i något fall har fattat ett beslut kopplat till att elever av något skäl inte vill delta vid simundervisning och skolans agerande med anledning av detta, inklusive frågan om betygsättande och regelverket vid uteblivet deltagande. Några riktlinjer eller råd kan jag inte finna på er hemsida via Sirius t.ex., därför ställer jag frågan på detta sätt… 

Hälsningar

Staffan Olsson, Södertälje”

Skolinspektionens svar:

Jag har hört med vår Rättsenhet om det kan hjälpa dig. De hittar tyvärr inget sådant här exempel men våra jurister säger annars detta:

Allmänt kan… sägas att rätten att bära religiöst betingad klädsel som till exempel heltäckande slöja är starkt skyddad av regeringsformen, diskrimineringslagen och Europakonventionen och kan enbart inskränkas i vissa specifika undervisningssituationer, bl.a. av säkerhetsskäl, pedagogiska skäl eller på grund av hygienregler. Om eleven, och i förekommande fall elevens vårdnadshavare, ändå vill bära heltäckande slöja kan det innebära att eleven inte kan genomföra utbildningen i sin helhet och riskerar därmed att inte få godkända betyg. Skolan har dock med hänsyn till skolans uppdrag och värdegrund en långtgående skyldighet att försöka anpassa undervisningen och att ha kompetens att lösa eventuella hinder så att eleven ifråga kan nå målen för utbildningen i varje specifikt fall.

 Hoppas att det kan vara till någon hjälp!

 Vänligen

X X, Skolinspektionen

Mina kommentarer till din fråga och till Skolinspektionens svar:

Lagstiftningen är alltså sådan att en elev vid frånvaro från ett obligatoriskt kursmoment riskerar att inte få ett godkänt betyg. Det Skolinspektionen betonar i sitt svar är skolhuvudmannens ansvar att söka sådana lösningar som gör att eleven kan delta och därmed tillgodogöra sig undervisningen. I det fall du nämner kan jag tänka mig några olika möjligheter – fortsatta samtal med vårdnadshavare och elev samt simundervisning enskilt med den elev det gäller, utan andras närvaro. Det sistnämnda borde vara möjligt att ordna i de flesta fall på tider då badhus/simhallar normalt är stängda.  Det kan sannolikt leda till ökade kostnader och besvär för personal, men det får man ibland räkna med. Jämför t.ex. med krav från vårdnadshavare att få två utvecklingssamtal i stället för ett gemensamt vid t.ex. skilsmässosituationer.

Att anmäla till socialnämnden är inte det första jag tänker på. Det ska ju då handla om att ni i skolan får kännedom om eller misstänker att flickan far illa. Skulle en flicka själv vilja delta vid simningen utan burkina och byta om tillsammans med andra elever men en vårdnadshavare bestämt motsätter sig detta kan anmälningsplikt gälla. Men inte enligt min bedömning enbart för att vårdnadshavare och barn av religiösa skäl  och gemensamt motsätter sig detta.

I en fråga av detta slag bör alltid rektor informeras och vid behov även förvaltningsledning eller, vid en friskola, skolans ledning/ägare. Skulle det framkomma att man vid en skola inte gjort tillräckligt för att garantera en elev sin undervisning för att nå kunskapskraven och skolans mål så kan detta leda till kritik från Skolinspektionen.

Kan tillägga att jag själv under 4-5 års tid i realskolan fick ett betygssteg sämre i gymnastik och idrott än vad jag förtjänade eftersom jag inte kunde simma. Orsaken var att jag 11 år gammal höll på att drunkna på en simlektion men räddades av en badvakt i sista stund. Betyg fick man på den tiden men, som sagt, reducerat ett steg. 

Hälsningar från

Staffan