Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Sjukhusskola – Åtgärdsprogram?

4 april, 2022

Fråga:

Hej,

vi har en elev som två dagar i veckan undervisas på annan plats, i en sjukhusskola och undrar om detta ska skrivas in i ett åtgärdsprogram. I detta fall var det vårdnadshavarnas initiativ och kontakt med läkare som resulterade i sjukhusskolan. Vi har haft EHK (Elevhälsokonferens) och SIP (Samordnad individuell plan som vården håller i). Hemskolan (vi) har ansvar för att förse eleven med skolarbete.  

Med vänlig hälsning/
Susanne


Svar:

Hej Susanne,

och tack för din fråga.
Undervisning på sjukhus, institution knuten till sjukhus, BUP (barn och ungdomspsykiatrisk vård) eller HAB (habilitering) räknas som en särskild utbildningsform.  Det benämns som ”särskild undervisning” i skollagen 24 kapitlet 17–19 §§. Jag väljer här att återge en del av informationen som finns på Skolverkets webbplats kring Sjukhusundervisning:

Ska rektorn på elevens ordinarie skola ta beslut om anpassad studiegång om eleven inte läser alla ämnen eller kurser?
Det finns inget krav på att den undervisning som eleven får på sjukhusskolan exakt ska motsvara den undervisning som hen skulle ha fått i sin ordinarie skola. Enligt skollagen ska undervisningen ”så långt som det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i”. Eleven behöver inte och bör därför inte få ett beslut om anpassad studiegång för att inte delta i all den undervisning som hen annars skulle ha deltagit i. Men om en elev som får särskild undervisning på en sjukhusskola får ett åtgärdsprogram eller beslut om anpassad studiegång ska det ske inom ramen för elevens ordinarie utbildning. Eftersom den särskilda undervisningen syftar till att kompensera för den undervisning som eleven inte kan vara med i kan ett beslut om anpassad studiegång påverka vilken undervisning eleven får inom ramen för den särskilda undervisningen på sjukhusskolan. 

Några andra skrifter för den som vill läsa mer om särskild undervisning (även om inte åtgärdsprogram tas upp här) är Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om utbildning på sjukhus (2016). Skolinspektionens rapport ”Särskild undervisning på sjukhus – Om arbetet för att säkra elevers möjlighet att efter sjukdomstid återgå till ordinarie skola” (2017) 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman