Till Frågor & svar

Ska diagnos stå med i åtgärdsprogram?

11 december, 2018

Fråga:

Hej Gudrun!
Jag undrar om en elevs eventuella diagnos ska stå med i ett åtgärdsprogram i rutan där man beskriver behov av stöd. T.ex eleven har adhd och behöver stöd…osv. Jag har läst skolverkets råd, men tolkar texten som att diagnosen inte ska stå utskriven, men är osäker. Hur ska man göra?
Med Vänlig hälsning,
Linda


Svar:

Hej Linda,

och tack för din fråga.

Nej, en eventuell diagnos ska inte stå med i åtgärdsprogrammet.
För att förtydliga så kan vi dela upp arbetsgången i fyra steg när vi dokumenterar utredning av elevs behov av särskilt stöd (USS) och åtgärdsprogram (ÅP).

  1. Del 1 i USS-en dvs ”Kartläggning”: Här dokumenterar vi elevens och vårdnadshavarnas bild, faktorer som påverkar eleven på skol- och gruppnivå, faktorer på individnivå ex. elevens kunskapsläge i förhållande till kunskapskraven, förmågor och situationer som fungerar väl. I kartläggningsdelen kommer vi även att lyfta utvecklingsområden och svårigheter, samt olika former av stöd och anpassningar som redan har prövats mm.
  2. Del 2 i USS-en dvs ”Pedagogisk bedömning”: Här analyserar vi det som har kommit fram i kartläggningsdelen och nu omvandlar vi svårigheterna till behov. Ex på tankegång: Det är svårt för eleven att…Det verkar underlätta/det skulle underlätta för eleven när/om vi i skolan gör så här…Eleven verkar vara i behov av stöd för att kunna… Analysen leder fram till den pedagogiska bedömningen: Eleven är i behov av särskilt stöd … Eleven är även i behov av extra anpassningar…

  3. Del 1 i ÅP-et dvs ”Elevens behov av särskilt stöd”: Här klistrar vi in samma text som vi har skrivit in i den pedagogiska bedömningen under ”Behov av särskilt stöd”. Vi ska inte gå tillbaka till första steget igen (se punkt a) och börja beskriva svårigheter och/eller diagnoser. Den informationen finns i USS-en när vi behöver friska upp vårt minne.
  4. Del 2 i ÅP-et dvs ”Åtgärder”: Det är först nu som vi presenterar lösningar som möter upp elevens behov av särskilt stöd. OBS! Ibland är vi så snabba på att komma på tänkbara lösningar så att vi skriver in dom redan i steg 2 i USS-en. I de fall vi skulle göra detta och dessa lösningar/åtgärder inte fungerar eller inte behövs efter ett tag så medför det att USS-en har blivit inaktuell. En ny USS behöver då utarbetas när det som stod i den tidigare inte längre är aktuellt och/eller relevant.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman