Till Frågor & svar

Ska föräldrakontakt upphöra till myndiga särskoleelever?

25 september, 2012

Fråga:

Hej!
Jag undrar om den fortlöpande kontakt vi håller med våra elevers föräldrar nu ska upphöra när eleverna fyller 18? Våra elever är gymnasiesärelever som inte, så vitt jag vet, är omyndigförklarade. Eller blir man det per automatik när man går i särkskola? Kontaktar vi förvaltare eller god man?
Helen


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-07-01)

Hej Helen,
När en elev fyller 18 upphör föräldrarna att vara vårdnadshavare. I stället går någon av dessa ofta in som god man och företräder då sitt barn i den rollen och inom de ramar som finns för godmannaskapet. Lika vanligt är nog att någon annan än en förälder får detta uppdrag. En förvaltare har, om en sådan utses, ännu större befogenheter att företräda sin person.

I praktiken behöver denna fråga inte vara särskilt svår, de flesta barn i särskolan kan uttrycka sin uppfattning och förstå en förfrågan om huruvida en förälder kan vara med vid samtal även när eleven fyllt 18. Är det svårt att bedöma elevens vilja kan man fråga gode mannen/förvaltaren om dennes uppfattning. Oftast brukar det inte heller bli någon ”krock” mellan god man/förvaltare och förälder, när gode  mannen/förvaltaren är någon annan än föräldern. Men vid risk för kollision är det viktigt att skolan respekterar den legale företrädaren inom ramen för dennes uppdrag.

Någon omyndigförklaring  förekommer inte i Sverige idag, den avskaffades för drygt 30 år sedan. Så här säger man på Wikipedia: ”Omyndigförklaring avskaffades i Sverige den 1 januari 1989 och ersattes med förvaltarskap. För personer som på grund av till exempel utvecklingsstörning inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan tingsrätten istället besluta om godmanskap”. Ni på skolan måste veta om det finns en sådan legal företrädare för en elev och vilka uppgifter som åligger denne företrädare. Både god man och förvaltare utses av tingsrätten.
 
Hälsningar från Staffan