Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Ska inte vi i hemmet kontaktas först?

16 februari, 2023

Fråga:

Jag blev kallad till möte gällande mitt barns förehavanden i skolan. Det visade sig sedan att andra elever och deras vh först blivit kallade till möte för att diskutera mitt barns förehavanden innan jag som vh ens blivit informerad om vad mitt barn gjort. Är detta ok enligt skollagen? Vad finns det för sekretess kopplat till det?

Vänligen,
P

Svar:

Hej P,

Jag gissar att ditt barn varit inblandad i något som kan handla om kränkande behandling eller något annat förehavande som föranleder skolan att undersöka vad som har skett.

Någon bestämd regel om att hemmet först måste kontaktas i dessa fall finns inte. Skolan kan först ta kontakt med de den elev/de elever som säger sig ha drabbats av det ditt barn påstås ha gjort. I dessa samtal får inte skolan röja känsliga uppgifter om ditt barn eller om er som föräldrar utan endast samla in de uppgifter som gäller den eller de händelser det handlar om. Visserligen finns en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som innebär att skolan får röja sekretessbelagda uppgifter i olika sammanhang för att kunna fullgöra sin egen verksamhet (OSL 10:2). Den bestämmelsen, som får användas inte bara gentemot myndigheter utan även i förhållande till privatpersoner, är dock knappast aktuell  i detta skede av den eventuella utredning som görs.  

När skolan samlat in information kommer nästa steg att vara att kontakta er. Då vill man höra ert barns uppfattning om det inträffade och då har ni som vårdnadshavare rätt att vara med, oavsett barnets ålder.

En utredning om huruvida en kränkning har skett ska i första hand ta ställning till skolans ansvar för det inträffade. Skulle skolan i ett senare skede bedöma att en disciplinär utredning behöver göras utifrån bestämmelserna i skollagens kap. 5 så ska den utredningen klargöra ifall en disciplinär åtgärd kan behöva beslutas gentemot ert barn.

Hälsningar

Staffan