Till Frågor & svar

Sekretess

Ska skolan kalla till SIP-möten?

20 januari, 2022

Fråga:

He Staffan,

Jag har en klurig fråga som jag undrar om du har något svar på.

I min region håller man på att titta på möjligheten för skolan att kalla till SIP-möten. Detta sägs i förslag till ny rutin.

Jag ställer mig mycket tveksam till att skolsköterskan kan kalla till ett sådant möte, vad tänker du? Hur kan en dokumentation av detta göras, i skolsköterskan journal eller? Sekretess mellan EMI och övriga på skolan? Jag ser framför mig att regionen tänker att skolsköterska ska kalla i samtliga fall.

Hälsningar
Skolsköterska

Svar:

Hej skolsköterska,

SIP är en lagstiftning som i första hand gäller socialtjänst och landstingets/regionens hälso- och sjukvård. Men på många håll i landet finns även skolan involverad. Tanken är ju att man ska skapa en planering tillsammans och en samverkan med vårdnadshavare/barn som blir mer heltäckande än om varje aktör går in individuellt.Så här säger man om skolans medverkan i ett dokument som länk finns till efter citatet. 

”Kan förskola och skola kalla till SIP?

Förskola och skola har inte enligt lag skyldighet att kalla till SIP. Däremot har de samverkansskyldighet utifrån annan lagstiftning. Elevhälsan som arbetar enligt HSL har inte heller skyldighet att kalla till SIP då lagregleringen om SIP gäller de som arbetar enligt HSL inom landstinget MEN det finns inget i lagstiftningen som hindrar att förskola och skola är delaktiga. Hur förskolan och skolan kan vara delaktiga varierar från kommun till kommun och brukar regleras i regionala/lokala överenskommelserna om SIP och samverkan. I flera kommuner kan förskola och skola kalla till SIP när de bedömer att insatser behöver samordnas, i andra inte. Därför är det viktigt att ta reda på veta vad som gäller i just din kommun.”

SIP i förskolan och skolan | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)

Det finns ingenting som säger att just skolsköterskan/EMI ska vara inblandad från skolans sida, det kan lika väl handla om kurator eller annan befattningshavare. Detta tycker jag man ska fastställa i varje enskilt fall, ifall skolan är involverad i SIP-arbetet. 

Ytterligare en sak är viktig att tänka på i SIP-arbetet: Arbetet via SIP fordras att vårdnadshavare samtycker till att SIP-möten genomförs med deltagare från olika myndigheter eller när EMI och övrig elevhälsa deltar tillsammans. Tystnadsplikt och sekretess kvarstår och måste öppnas upp med stöd av ett informerat samtycke, dvs vårdnadshavaren ska veta och godkänna vad varje person säger när denna information omfattas av tystnadsplikt. 

Jag kan lägga till att det är rimligt att regionen eller socialnämnden kallar till SIP-mötet men skolan bör delta och är skyldig samverka vid en sådan begäran. Tystnadsplikten måste som sagt beaktas. Nu tror jag ändå att de vh som är intresserade av SIP alltid samtycker till att relevant info får lämnas vid mötet. I osäkra fall kan man vid mötet lämna lokalen en stund och fråga vårdnadshavaren om det är OK att säga en viss sak. 

Din journalföringsplikt innebär att du ska journalföra i samband med vård, behandling eller undersökning av en patient. Det är knappast detta du ägnar dig åt i samband med ett SIP-möte. Skulle det vid mötet framkomma förhållanden som du behöver diskutera med vårdnadshavare eller patient kan det i det skedet handla om en skyldighet att journalföra vad som framkommer i samtalet/vid undersökningen. 

Hälsningar Staffan