Till Frågor & svar

Ska vårdnadshavare ha tillgång till all information i ett åtgärdsprogram?

22 maj, 2014

Fråga:

När skolan gör en pedagogisk utredning ska elevens vårdnadshavare få ta del av den (allmänna råd för åtgärdsprogram s.27)
1.Den information som är på enhetsnivå och gruppnivå diskuteras ofta om/hur den ska delges vårdnadshavare. Det kan vara omständigheter med andra klasskamrater, pedagoger, organisatoriska brister etc. Ska vårdnadshavare ha tillgång till all information?

2.Ska man delge muntligt? Ska vårdnadshavaren ha hela utredningen i pappersform? Har vårdnadshavare rätt till all dokumentation som skolan gör?

Givetvis ställer det ju krav på hur man uttrycker sig i en utredning och vårdnadshavare måste ju ha ett underlag för att sedan kunna överklaga.

Diskussionen kommer upp då det kan vara känsliga uppgifter som kan utpeka andra elever fast de inte namnges (små skolor)och resursfrågor som rör organisationen.
Elisabeth


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-19)

Hej Elisabeth,

här kommer mitt svar på dina frågor:

En vårdnadshavare har stor rätt till insyn i en utredning som görs om särskilt stöd, eftersom vårdnadshavaren (och en elev över 16 år) är att se som part i ett ärende som gäller myndighetsutövning. De har då rätt till insyn i utredningen inför beslut och i åtgärdsprogrammet förstås. Det som skrivs där gäller ju rimligen eleven själv och dennes förhållanden samt  det i övrigt på organisations- och gruppnivå som har betydelse för elevens kunskapsinhämtande.

I fråga om det ni i övrigt diskuterar och som inte dokumenteras avgör ni själva vad som ska delges vårdnadshavare och elev. Då måste också bestämmelserna om tystnadsplikt beaktas. Finns det t.ex. mycket bråkiga elever i en klass som försvårar för eleven som utreds att inhämta kunskaper så är detta ingenting i detalj som vårdnadshavarna ska informeras om, så att enskilda elever kan identifieras. När det gäller organisatoriska brister och pedagogers svårigheter finns ingen begränsning att informera vårdnadshavarna, eftersom dessa uppgifter kolleger emellan vid en skolmyndighet inte omfattas av sekretess/tystnadsplikt. Vid en friskola skulle det nog i vissa fall kunna ses som illojalt att lämna ut negativa uppgifter om en lärarkollega.

Vårdnadshavarna har alltså rätt att på begäran i kopieform ta del av hela utredningen och självklart ska de också få en kopia på ÅP:et. Som du skriver är det viktigt att man i en utredning uttrycker sig klokt och utan kränkande och värderande omdömen.

Du har rätt i att det på små skolor kan vara lätt för en vårdnadshavare att ”lista ut” vilka elever som utpekas, även om dessa inte namnges. Ännu lättare blir ju detta genom att eleven själv nästan alltid nämner dessa elevers namn. Men även då måste personal som kontaktas av vårdnadshavare vara försiktiga med att berätta annat än det som redan är känt av vårdnadshavaren.

Hälsningar från Staffan