Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skillnad mellan prioriterad timplan, anpassad timplan och anpassad studiegång

7 juni, 2021

Fråga:

Hej,
jag undrar om det är någon skillnad mellan prioriterad timplan, anpassad timplan och anpassad studiegång eller om det är synonymer dvs. är det egentligen samma sak? Vi har olika uppfattningar om detta på vår skola.
Mvh
Anna


Svar:

Hej Anna,
och tack för din fråga. Ni är inte ensamma om att undra över dessa begrepp. Jag förtydligar skillnaderna i min e-bok ”Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska – Åtgärder till stöd för nyanlända, extra anpassningar och särskilt stöd”

Prioriterad timplan – Åtgärd till stöd för nyanlända elever

Prioriterad timplan innebär att eleven kan få mer undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk, jämfört med andra elever i samma årskurs. Tiden omfördelas dvs. undervisningen i ett eller flera andra ämnen prioriteras tillfälligt helt eller delvis bort. Totalt sett ska eleven ha minst lika mycket undervisningstid som eleverna i ordinarie klass. 

Prioriterad timplan får pågå under högst ett år. Det behöver däremot inte vara elevens första år i svenska skolan. Prioriterad timplan kan vara lämpligt där kunskaper i svenska språket ökar elevens förutsättningar att kunna hinna i kapp i andra ämnen. Rektor behöver ha rutiner för att omfördela tid mellan ämnen när det behövs, samt att säkerställa att den prioriterade timplanen avslutas när eleven inte längre är i behov av den. Det finns inte bestämmelser hur prioriterad timplan bör dokumenteras men i min e-bok finns exempel på blankett för åtgärder till stöd för nyanlända elever (Bilaga 61). 

Det händer att nyanlända elever även efter ett år kan vara i fortsatt behov av mer undervisningstid inom svenska eller svenska som andra språk. Då görs en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Den utredningen kan leda fram till ett beslut inom åtgärdsprogram som gäller anpassad studiegång

Prioriterad timplan får inte genomföras om det försvårar för eleven att kunna nå kunskapskraven i andra ämnen. Detta gör att prioriterad timplan sällan sätts in för nyanlända elever där skolstarten sker sent i högstadiet. Då används oftare åtgärden anpassad timplan

Anpassad timplan – Åtgärd till stöd för nyanlända elever

Anpassad timplan liknar åtgärden prioriterad timplan. Skillnaden är att anpassad timplan bara får användas för nyanlända elever med sen svensk skolstart. Anpassad timplan är mer lämplig för dessa elever och har ett direkt fokus på att eleverna ska kunna få gymnasiebehörighet. Ino anpassad timplan får beslut tas om mer undervisningstid i fler ämnen, än i bara svenska/ svenska som andraspråk. I en prioriterad timplan däremot får endast timantalet i svenska/svenska som andraspråk ökas. Inom anpassad timplan får även bortprioritering av ämnen göras under en längre tid och kan vid behov göras under hela högstadiet. Inom prioriterad timplan får detta ske under högst ett år. Inom anpassad timplan får aldrig ämnet idrott och hälsa tas bort, medan den bestämmelsen inte finns för prioriterad timplan. I både anpassad timplan och prioriterad timplan ska eleven ha minst lika mycket undervisningstid som eleverna i ordinarie klass.

En sak till skiljer de båda åtgärderna. Vid anpassad timplan krävs elevens och vårdnadshavares samtycke, vilket inte gäller för prioriterad timplan. Inför eventuell anpassad timplan är det extra viktigt att elev och vårdnadshavare får information om behörighetskraven till gymnasieskolan, samt hur en anpassad timplan kan stödja elevens förutsättningar till fortsatta studier. Anpassad timplan dokumenteras i elevens individuella studieplan (ISP). Skolverket har information om detta, samt mallförslag och vägledning för att fylla i elevens ISP som ni hittar här. I min e-bok har jag ett liknande förslag (Bilaga 62-63), utarbetat i samverkan med skolpersonal. 

I de fall vårdnadshavare eller elever inte samtycker till en anpassad timplan, kan rektor besluta att en utredning av särskilt stöd ska genomföras. Den utredningen kan visa att eleven är i behov av få fokusera på ett färre antal ämnen och att få mer undervisningstid i dessa prioriterade ämnen för att kunna få gymnasiebehörighet. Då kan rektor i stället besluta om anpassad studiegång.

Anpassad studiegång – Särskilt stöd 

Även anpassad studiegång handlar om avvikelser från timplanen och målen i ämnen. Här får avvikelser göras från alla ämnen (till skillnad från prioriterad timplan och anpassad timplan). 

Anpassad studiegång en form av särskilt stöd. Den räknas som särskilt ingripande, eftersom den kan medföra att eleven inte blir behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Rektor får därför inte delegera beslut om anpassad studiegång till någon annan. Anpassad studiegång dokumenteras inom åtgärdsprogram och vid ingripande stödåtgärder, efterfrågas mer juridiskt korrekta formuleringar. Ett exempel ges här (fler exempel finns i mina två nya e-böcker 2021):

Åtgärd B: Anpassad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen
Särskild motivering: Behov av fortsatt utökad timplan i svenska som andra språk för att få ökade möjligheter att nå kunskapskraven i de teoretiska ämnena i årskurs 6 (Prioriterad timplan har redan använts under ett läsår).
Tiden tas från kemi, fysik och biologi (40 min/ämne). 

Beslutet om åtgärden kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen.
Omfattning i tid: 120 min/vecka
Ansvarig för åtgärden: Hemskolans rektor Inga Persson

Inom gymnasieskolan finns inte prioriterad timplan, anpassad timplan eller anpassad studiegång. Däremot finns reducerat program, som i huvudsak är likvärdigt med anpassad studiegång. Läs gärna mer om anpassad studiegång och reducerat program på Skolverkets webbplats.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman