Till Frågor & svar

Skillnad mellan skolkurator och socialsekreterare – lagstiftning och dokumentation.

26 januari, 2010

Fråga:

Hej!
Vi undrar om det är någon skillnad på skolkurator och socialsekreterare i skolan, vad gäller lagstiftning, dokumentationsskydlighet mm.
/Lisbeth


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej Lisbeth,
Den viktiga frågan här är enligt vilken lagstiftning socialsekreteraren arbetar i skolan. Är hen anställd vid socialtjänsten vid s.k. råd- och stödverksamhet, t.ex. som fältsekreterare, gäller de dokumentationsbestämmelser och den lagstiftning i övrigt som avser socialtjänstens personal. Arbetar en socialsekreterare vid skolan som skolanställd (t.ex. som kurator) gäller de regler som avser skolpersonal. Och en fråga om skolkuratorers dokumentationsplikt har jag tidigare svarat på. Ett exempel på skillnad beroende på anställning kan jag nämna. Skulle en socialsekreterare vara skolkurator eller anställd i skolan gäller samma anmälningsplikt till socialnämnden då ett barn misstänks fara illa som gäller för övrig skolpersonal. Men skulle denne person vara ”socialtjänst i skolan” finns ingen lagstadgad anmälningsplikt utan en motsvarande skyldighet att lämna uppgifter av oro som framkommer till socialnämnden. Denna skillnad beror på att socialnämndens egen personal inte har anmälningsplikt enligt SoL 14:1 till sin egen nämnd.

Staffan.