Till Frågor & svar

Skolformsutredning – träffa psykolog utan föräldrars medverkan och placering i särskola mot föräldrars önskan

9 maj, 2012

Fråga:

I förbindelse med skolformsutredning kan då rektor begära att eleven och dennes assistent träffar psykologen utan föräldrars medverkan på mötet? Om utredningen visar att särskolan är det bästa alternativet kan då rektor ta ett beslut om placering mot föräldrars önskan? Det är naturligtvis så att rektor tar detta beslutet med barnets pedagogiska utveckling som grund.

/A


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-01)

Hej A,

Nej, rektor kan inte begära att en psykolog utan vårdnadshavarnas (vh) godkännande ska träffa ett barn och assistent. Det är självklart att vh ska närvara och vara delaktiga i hela den process som föregår ett beslut om mottagande i grundsärskolan. Huvudregeln är ju dessutom att det är båda vh som ska godkänna att barnet tas emot i den skolformen. Och en psykolog skulle inte acceptera ett sådant förfarande, som är oetiskt.

I den nya skollagen har barnets hemkommun fått möjlighet (en ventil) att i vissa extrema undantagsfall, om det finns synnerliga skäl, besluta om att barnet ska tas emot i grundsärskolan. Bestämmelsen finns i SkolL 7 kap. 5 §. En rektor eller annan tjänsteman kan via delegation fatta detta beslut. Och självklart måste en ordentligt genomförd utredning föregå beslutet när vh motsätter sig barnets skolgång i särskola.

Hälsningar från Staffan