Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Skolpsykologen i samverkan med elevhälsan

20 mars, 2023

Fråga:

Hej!

Jag arbetar som skolpsykolog och deltar i skolans EHT-möten. Där tas namngivna elever upp till diskussion och insatser planeras. Min syn på saken efterfrågas och ibland får jag direkta uppdrag om insatser. Det framgår oftast inte om vårdnadshavarna är informerade eller tillfrågade om att deras barn ska tas upp till diskussion i EHT. Jag har två frågor: 1) Måste skolan ha vh:s samtycke till att diskutera deras barn med skolpsykolog? 2) Måste jag journalföra sådana samtal med skolpersonal som kan utmynna i rekommendationer om bemötande eller anpassningar (sådant som andra än jag ska utföra) men där jag inte ska utföra någon HSL-insats? Eller är det i sig en HSL-insats?

Tack på förhand!
S

Svar:

Hej S,

Det finns flera olika aspekter som rör din fråga. För det första gäller ingen juridisk sekretessgräns mellan er i elevhälsan, med undantag för EMI. Det finns alltså en möjlighet för er att i samtal med varandra, under vad man kan kalla råd och stöd, diskutera enskilda elever och deras förhållanden. För det andra behövs inget samtycke för detta, lika litet som på ett sjukhus, där olika befattningshavare kan behöva information om en patient för vårdens skull.

Din andra fråga handlar om eventuella krav på journalföring för dig som skolpsykolog. Regeringen uttalade i slutet av 90-talet på begäran av en statlig utredning att en psykolog är journalföringspliktig vid ”vård, behandling eller undersökning av en människa”. Den frågan om när en skolpsykolog kan behöva journalföra  lyftes noga i  en SOU  2011:58- ”Skolans dokument- insyn och sekretess”. På sidan 8 i mitt kursiverade utdrag nedan säger man att ”Frågor om pedagogiska insatser, t.ex. planering av pedagogisk verksamhet, pedagogiska råd och råd om bemötande faller normalt utanför hälso- och sjukvård.” Skulle alltså en skolpsykolog ge annan personal ledning i pedagogiska frågor gällande en elev behöver detta inte journalföras. På samma sida säger man också att ” Om psykologen kan uttala sig om barnets behov utifrån generella bedömningar av barn i allmänhet och pedagogisk kunskap på ett generellt plan är verksamheten att se som elevvård”.  Inte heller då behöver uppgifterna journalföras, eftersom skolpsykologens uttalanden inte avser hälso- och sjukvård.    

Jag kan tillägga att varje skolpsykolog alltid noga måste ta ställning till hur hen etiskt ska förhålla sig till samverkan med andra i skolan och till vilken information man då inhämtar/lämnar. Utgångspunkten ska inte vara sekretessens juridiska regler utan hur man på ett klokt sätt balanserar behovet av samverkan i enskilda fall mot behovet av ett trovärdigt förhållningssätt gentemot patienten/eleven och dennes vårdnadshavare. När information till andra i skolan inte tillhör hälso- och sjukvårdsområdet eller faktiskt tillhör detta område och bedöms som viktig eller tvingande att lämna, ska den lämnas. Det är därför nödvändigt att en skolpsykolog kan sina sekretessregler och dessutom redovisar för patienten och vid behov dennes vårdnadshavare vilka regler som gäller.

Hälsning

Staffan