Till Frågor & svar

Skolsköterska i friskola – laglig rätt att lämna ut journalkopior till åklagare?

30 maj, 2012

Fråga:

Som skolsköterska på friskola har jag medverkat vid anmälningar till socialtjänsten kring ett barn som misstänks fara illa.

Anmälan har gått vidare till polisen. Har jag, som åklagare nu efterfrågar, laglig rätt att lämna ut journalkopior? Vad jag förstår gäller tystnadsplikten i patientsäkerhetslagen för mig i enskild verksamhet, kap. 6 12-16 §§. Stämmer detta?
Med vänlig hälsning, Anna


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-07-01)

Hej Anna,
Om det misstänkta och av socialnämnden polisanmälda brottet gäller misshandel eller sexuellt övergrepp mot ett barn- en person under 18 år- har du själv möjlighet att polisanmäla. Därmed har du även skyldighet att medverka i polisens/åklagarens förundersökning. Du bör diskutera med åklagaren vilka uppgifter som efterfrågas och därefter ska du bedöma om du har sådana uppgifter antecknade i journalen. Då ska kopia på detta utlämnas och du ska dessutom anteckna i journalen att så har skett. Har du i övrigt viktig information att lämna åklagaren utöver det som är journalfört ska du även meddela dessa uppgifter muntligt.

Att du har tystnadsplikt enligt Patientsäkerhetslagen 6 kap. 12-16 §§ hindrar inte att uppgift lämnas till polis eller åklagare när det gäller brott mot barn  nämnda i Brottsbalken (BrB) 3,4 och 6 kap. Då faller din tystnadsplikt. Jag kan också nämna att misstanke om ett könsstympningsbrott mot barn får polisanmälas av en skolsköterska eller skolläkare. Detta brott finns i annan lag, inte i BrB. 
Hälsningar från Staffan

Se mitt svar i en liknande fråga:

https://www.elevhalsan.se/staffan/vad-galler-om-ett-barn-far.htm