Till Frågor & svar

Skolsköterskan eller skolläkaren utför arbete på rektors uppdrag – ingen sekretess?

23 april, 2013

Fråga:

Jonas från kommunLEX redovisade de regelverk som vi arbetar under i skolan, på skolsköterskekongressen i Malmö.

Nu till en fråga jag möttes av på skolan, av skolläkaren. Om jag förstod Jonas rätt så är det INGEN sekretess för de resultat vi kommer fram till när rektor ger mig och/eller skolläkaren ett uppdrag som elevhälsans medicinska insats, att utreda/träffa en elev utifrån t.ex. frånvaro, att skriva åtgärdsprogram eller vid en pedagogisk utredning. T.ex.så skriver skolläkaren eller jag ett dokument/intyg om framkomna resultat. Och information om att t.ex. remiss skrivs vidare, att synnedsättning finns eller om hörselnedsättning eller annat framkommer som påverkar skolresultat och skolgång kan vi överföra detta tillbaka till rektor utan vårdnadshavarnas medgivande.

Enligt skolläkaren är vår sekretess inom skolhälsovården starkare, så vi ska, får INTE göra detta utan vårdnadshavarnas medgivande.
Vem har rätt?
Mvh
Susanna

Tacksam för svar


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-07-04)

Hej Susanna,

Jag instämmer helt med det svar som Jonas lämnade till er och ska förklara varför.

När en läkare eller sköterska har fått i uppdrag av t.ex. rektor att göra en undersökning av en elev och samtycke till undersökningen ges av vårdnadshavarna och eventuellt eleven, så kan resultatet av undersökningen redovisas för den som gett uppdraget. Men inga tidigare kända uppgifter får då överlämnas utan samtycke. Sekretessen hindrar alltså inte att en skolsköterska/skolläkare lämnar över undersökningsresultatet, även om patienten själv eller dennes vårdnadshavare motsätter sig det.

I SOU 2011:58 ”Skolan dokument” uttrycks detta på följande sätt på s. 129: ”Beträffande skolläkares eller skolsköterskas möjligheter att lämna uppgifter om elever till skolledningen har vissa uttalanden gjorts i förarbetena till 1980 års sekretesslag. En läkare som har åtagit sig att som sakkunnig yttra sig i fråga om en viss person måste i princip vara berättigad att redovisa sina iakttagelser till uppdragsgivaren. Han röjer då inte några uppgifter utanför denna sin särskilda verksamhet för det allmänna. Läkaren måste om han undersöker den enskilde klargöra situationen för denne. För det fall den enskilde tidigare har vänt sig till samme läkare och anförtrott honom vissa uppgifter, får den verksamhet i vilken dessa uppgifter har inhämtats däremot anses skilda från verksamheten som sakkunnig. Sådana uppgifter får läkaren i princip inte utan den undersöktes samtycke använda eller röja när han fullgör sakkunniguppdraget. En skolläkares eller skolsköterskas möjlighet att lämna uppgifter till skolledningen om en elev får bedömas på liknande sätt. Uppgift som eleven har anförtrott skolläkaren eller skolsköterskan får i princip inte röjas utan elevens samtycke ens inom ramen för elevvården. Detta har inte ansetts hindra att råd om lämpliga elevvårdande åtgärder lämnas.”

Hälsningar från Staffan