Till Frågor & svar

Skolsköterskans sekretess gentemot socialtjänsten

21 juni, 2017

Fråga:

Hej!
Jag undrar hur min sekretess som skolsköterska är gentemot socialtjänsten? Har jag någon? Är jag skyldig att lämna information till socialtjänsten om de ber om den? Krävs något formellt dokument eller är det så att de kan kräva att jag lämnar information, kontaktuppgifter till elever och vårdnadshavare m.m, muntligt utan samtycke, om de vill ha det? Har mycket svårt att tolka lagtexterna, som jag ofta upplever är väldigt svävande och diffusa. Upplever också att jag som skolsköterska inte alls har de fakta och därmed inte alls upplever den oro som då möjligen kan finnas hos annan skolpersonal eller socialtjänst.

Hälsningar // Christina, skolsköterska


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-07)

Hej Christina,

Utöver den anmälningsplikt du har till socialnämnden vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa är du skyldig att på begäran lämna alla uppgifter till nämnden som de behöver för sin utredning när ett barn kan behöva skydd eller stöd. Din tystnadsplikt/ sekretess faller då och något samtycke behövs inte. Du ska lämna just behövliga uppgifter, inte allt i en patientjournal. Hälso- och sjukvårdspersonal har flera gånger kritiserats av JO eller domstolar för att ha lämnat hela journalen eller oviktiga delar av dess innehåll, uppgifter som nämnden inte behöver för sin utredning. Se t.ex. JO-beslut   6772-2012 på JO:s hemsida: ”Kritik mot en läkare vid Psykiatri Skåne, Region Skåne, som har lämnat ut en förälders journal till en socialnämnd för att användas i dotterns barnavårdsutredning” .

Bäst är alltså att, då socialtjänstens personal begär uppgifter från dig, ställa frågan: -Vilka uppgifter behöver ni för utredningen? Därefter lämnas dessa uppgifter ut och en journalanteckning görs om vad som har lämnats. Det kan även många gånger vara rimligt att du själv först anger vilka uppgifter som finns i barnets journal så att socialsekreteraren bättre kan ta ställning till vilka av dessa uppgifter som man behöver.

Anmälningsplikten finns i SoL 14:1, st. 1-2 och uppgiftsskyldigheten i SoL 14:1, st 3.

Varma sommarhälsningar från Staffan