Till Frågor & svar

Skyldighet att informera vårdnadshavare vid kontakt?

23 augusti, 2009

Fråga:

Hej! Är jag som skolkurator skyldig att meddela en elevs vårdnadshavare att jag har kontakt med deras barn, och om så är fallet – vid vilken ålder på elev upphör denna skyldighet? Många elever söker upp mig utan förälders vetskap. Jag arbetar med barn från 6-16 år.
/E


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej E,
När ett barn är under 12 års mognadsålder ska hemmet som huvudregel informeras om en kurators samtal med barnet och kan dessutom motsätta sig att samtal alls förs. Dessutom har de rätt att få veta vad samtalet gäller i de delar de behöver för att enligt föräldrabalken (FB) ta sitt ansvar för barnet. Barnets behov av personlig integritet väger lägre i låga åldrar och en  vårdnadshavarens rätt till insyn väger tyngre. När ett barn är mellan 12 års mognadsålder och 17 år kan samtal föras med ett barn och någon skyldighet att informera om innehållet i samtalet finns inte annat än i de fall då vårdnadshavarens ansvar enligt FB aktualiseras. På en fråga om kurator träffar ett barn bör svar dock i de flesta fall lämnas till vårdnadshavaren. När den unge sedan fyller 18 år gäller tystnadsplikt till hemmet. Ingen vårdnadshavare finns ju längre som kan kräva att få uppgifterna.

Så ser huvudregeln ut och visst kan undantag finnas, t.ex. då ett ungt barn berättar om sexuella övergrepp eller misshandel i hemmet. Då ska inte hemmet informeras i första skedet utan en anmälan ska göras till socialtjänsten först. De får sedan bestämma när hemkontakt kan tas.

Jag kan tillägga att denna fråga liksom frågan om skolpersonalens syn på föräldrar utvecklar jag en hel del i den sjunde upplagan av min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Den utkom i juni 2019.

Staffan

I en tidigare fråga har Staffan svarat på en liknande fråga.  Den frågan och svaret kan du läsa här /Red