Till Frågor & svar

Specialpedagog – kan uppgifter lämnas från förskolan till skolan?

22 maj, 2013

Fråga:

Juridisk fråga angående hur specialpedagog som är anställd under samma enhet får lämna över och använda information från en förskola (ej förskoleklass) till skolan. Kan man det eller måste man ha vårdnadshavares godkännande?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-04)

Hej! 
Var försiktig med att slentrianmässigt lämna över eller använda den känsliga information som har framkommit i förskolan till/vid förskoleklassen. Rättsläget är visserligen oklart – det är inte säkert att sekretess ens gäller mellan dessa verksamheter – men i ett osäkert rättsläge kan det vara klokt att vara försiktig. Flera olika sätt finns att på säker laglig grund lämna över känsliga uppgifter- samtycke förstås, generalklausulen om det handlar om en kommunal förskola/förskoleklass och, allra helst, att vårdnadshavarna själva överlämnar uppgifterna i t.ex. en handlingsplan om särskilt stöd. Generalklausulen innebär att en sekretesskyddad uppgift får röjas t.ex. till den kommunala skolan från den kommunala förskolan om det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda (Offentlighets- och sekretesslagen 10:27). I de flesta fall är det troligt att man får vårdnadshavarnas samtycke. De är ju normalt sett själva intresserade av att stöd ska kunna ges även i skolan, om barnet behöver det.

Hälsningar från Staffan