Till Frågor & svar

Stödinsatser av social karaktär

14 november, 2019

Fråga:

Hej!
Elever som får omfattande stöd/extra anpassningar av social karaktär kring raster, övergångar i skolan, förberedelser, stöttning under raster för att undvika konflikter, samverkan med hemmet för att förbereda, scheman på bänk och liknade är detta att räkna som extra anpassningar eller särskilt stöd? Eleven får träning av typen av en kurator med en särskild metod för att lära sig att hantera impulser och beteende. Detta sker under en begränsad period är då detta att betrakta som särskilt stöd? Med stödet når eleven alla mål i nuläget.


Svar:

Hej Annelie,

du lyfter frågor kring stödinsatser som gäller sociala delar vilka också kan vara betydelsefulla för elevens måluppfyllelse på kort eller lång sikt. I Skolverkets allmänna råd kan vi på sidan 12-13 läsa ”Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, men uppvisar andra svårigheter vilka gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under skoltiden kan få svårigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det kan till exempel handla om en elev med en funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig frånvaro.”

Nu till din fråga; Jag tycker att det framkommer i din text att du redan vet att insatser av mer omfattande, varaktig och/eller ingripande karaktär räknas som särskilt stöd medan extra anpassningar är stödinsatser av mindre omfattande, varaktig och ingripande karaktär. Extra anpassningar förväntas personalen kunna hantera inom ramen för den ordinarie undervisningen och inom ramen för sitt uppdrag. Skolor och klasser kan dock organiseras på olika sätt t.ex. med olika vuxentäthet under såväl lektioner, övergångar som vid raster och därigenom kan lärarnas och övrig skolpersonals förutsättningar variera mellan skolor. 

För att kunna ge ett tydligt svar på din fråga skulle jag behöva lite mer konkret information: Hur mycket personaltid handlar stödinsatserna om? Hur pass varaktigt bedömer ni att eleven kommer att behöva stödet utifrån elevens ålder, skolsituation och tidigare stödbehov i skolsituationer?

Låt mig ge ett exempel där det handlar om extra anpassningar:
Eleven NN har ett eget schema på sin bänk. Lärare ritpratar (skapar sociala berättelser) med eleven NN om övergångar, raster och för att förebygga konflikter. Utöver det som sägs och görs för alla elever i klassen, förbereder läraren eleven NN enskilt för att kunna avsluta aktiviteter (bl.a. egen Time timer) och för att NN ska kunna välja en av de organiserade rastaktiviteterna som erbjuds. Läraren smsar rastpersonal om vilken aktivitet eleven har valt, för att rastpersonal ska kunna möta upp eleven. Utöver veckobrev som alla elevers vårdnadshavare får, har lärare och NN-s föräldrar ett kort telefonsamtal varje vecka för att stämma av och förbereda. Eleven arbetar med en särskild metod hos kuratorn för att lära sig att hantera impulser och beteende. Insatsen pågår under tre månader, vilket kuratorn bedömer är tillräckligt.

Låt säga att ovanstående extra anpassningar har prövats och utvärderats, samt att de extra anpassningarna därefter har intensifierats och anpassats ytterligare men att detta ändå inte har räckt till. Skolans bedömning blir att utöver extra anpassningar kommer eleven under en termin eller längre tid att dagligen vara i behov av en ”egen” personal (utöver ordinarie personal) som kommer ca tio minuter innan raster och övergångar, är med eleven under rasterna och övergångarna, samt ca 10 minuter in på den nya aktiviteten. Detta blir då en form av särskilt stöd. Låt säga att även arbetet med kuratorn visar sig behövas under längre tid än några månader, då räknas även detta som en form av särskilt stöd. Vid fundering kring behov av särskilt stöd så genomförs alltid en utredning av särskilt stöd först. I den andra delen i utredningen dvs. i den pedagogiska bedömningen avgörs om eleven är i behov av särskilt stöd eller om det räcker med extra anpassningar.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman