Till Frågor & svar

Stödinsatser för nyanlända

25 augusti, 2016

Fråga:

Hej!
Undrar hur vi ska benämna extra stödinsatser för en ny elev åk 9 grundskola. Eleven är nyanländ och tidigare skolgång har varit oregelbunden. Eleven har klassplacering och följer klassens undervisning med språkstöd och studiehandledning i alla ämnen utom svenska, matte och engelska. Dessa ämnen får eleven undervisning i förberedelseklassen på en anpassad/lägre nivå. Hur dokumentera undervisningstiden i förberedelseklassen? Räknas det som undervisning i särskild undervisningsgrupp eller kan man kalla det anpassad undervisning i mindre grupp? Vilken benämning är den mest riktiga? Behövs det göras pedagogisk utredning och åtgärdsprogram eller är det en form av extra anpassningar inom den reguljära undervisningen?
Vänligen Pia


Svar:

Hej Pia,

Jag börjar med att ge ett troligt svar på din fråga runt just denna elev och därefter utvecklar jag resonemanget så att ni kan kontrollera om mitt svar verkar stämma för denna elev:

Rektors beslut att eleven delvis bör ha en placering i förberedelseklass handlar inte om särskilt stöd utan räknas numera som en ”insats för nyanlända elever” och rektor avgör hur detta beslut dokumenteras. Ni skriver att eleven kom som nyanländ så pass sent som i årskurs 9 i kombination med att elevens tidigare skolgång hade varit oregelbunden. Detta indikerar att ni behöver göra en utredning om elevs behov av särskilt stöd. En elev anses inte vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. Om ni i utredningen gör bedömningen att eleven behöver språkstöd och studiehandledning på modersmålet under en längre tid (ex en eller flera terminer) och/eller i stor omfattning (ex många ämnen) så räknas det som särskilt stöd och ska då dokumenteras och utvärderas i åtgärdsprogram.

Generell information som du kanske redan känner till om olika stödinsatser;

Sedan juli 2014 finns begreppet extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Det som skiljer särskilt stöd från extra anpassningar är framförallt hur pass ingripande, omfattande och varaktigt stödet är. Studiehandledning på modersmålet räknas oftast som särskilt stöd, men kan ibland räknas som extra anpassning när en bedömning görs att eleven endast behöver studiehandledning under en kortare period ex några månader. Sedan januari 2016 finns också begreppet insatser för nyanlända elever vilka inte räknas som särskilt stöd.

Det kan vara

  • Delvis placering i förberedelseklass under maximalt två år.
  • Prioriterad timplan under maximalt ett år. Då omfördelas undervisningstiden så eleven får mer tid i ämnet svenska som andra språk/svenska
  • Språkintroduktion i gymnasieskolan

Sedan januari 2016 gäller även bestämmelser om att skolan inom två månader ska göra en inledande bedömning av elevens generella kunskaper och förutsättningar (steg 1 och 2 i Skolverkets kartläggning). I samband med detta bör vi uppmärksamma om eleven kan vara i behov av olika former av stödinsatser dvs

  •  Insatser för nyanlända elever
  •  Extra anpassningar
  •  Särskilt stöd

Även om det kan vara svårt att genomföra är det angeläget att ni så snart det är möjligt även gör en bedömning utifrån kunskapskraven i de olika ämnena (steg 3 i Skolverkets kartläggning). Då framkommer vilka kunskaper som eleven har med sig från sin oregelbundna tidigare  skolgång.

Lite mer information om dokumentationen;

Rektor ansvarar för att beslut om insatser för nyanlända dokumenteras, så att insatserna ska kunna utvärderas. Eleven ska t.ex. inte gå längre tid eller i fler ämnen inom förberedelseklassen än vad eleven behöver. Det är inte reglerat hur rektor ska dokumentera insatser för nyanlända. När det gäller extra anpassningar inom de årskurser där betyg sätts, så avgör rektor om dessa ska dokumenteras. Även här kan det vara lämpligt för att kunna följa elevens process och utvärdera om de extra anpassningarna är adekvata och om de är tillräckliga. Rektor kan t.ex. välja att dokumentera dessa i samma dokument som där insatserna för nyanlända dokumenteras. När ni gör en utredning om elevs behov av särskilt stöd – som visar att särskilt stöd behövs så dokumenteras detta, som ni redan känner, till i ett åtgärdsprogram.

För vidare läsning:

Skolverkets Kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper, Handledning

Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2016:2 Utbildning för nyanlända elever (nya 2016)

Skolverkets stödmaterial Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever (reviderad hösten 2015)

Soliga hälsningar

Gudrun Löwendahl Björkman