Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Studiehandledning på modersmålet årskurs 7-9

15 mars, 2021

Fråga:

Hej Gudrun!

Jag arbetar på en 7-9 skola och några undringar om studiehandledning. Räknas studiehandledning på modersmålet som särskilt stöd om eleven inte påbörjat sin skolgång i Sverige på högstadiet utan tidigare? Har det då någon betydelse om eleven är nyanländ eller har varit i Sverige mer än fyra år, men trots det har behov av studiehandledning på modersmålet?

Vi använder Infomentor på min skola och ska nu börja föra in extra anpassningar i bedömningsmatrisen för detta ändamål. Jag har förstått att mallen är hämtad från din blankett för extra anpassningar i häftet ”Vägledning för grundskolan”. En sak som förvirrar oss är att studiehandledning på modersmålet finns med under rubriken ”6 övriga extra anpassningar”. Kan verkligen studiehandledning vara en extra anpassning? Jag tänker att det är en mer omfattande insats som ju åtminstone på min skola inte går att lösa inom ramen för ordinarie undervisning utan kräver både en extra resurs och extra tid.

Bästa hälsningar,
Heléne


Svar:

Hej Heléne,

och tack för din fråga.
Skollagsändringen 2018 innebar en förstärkt rätt till studiehandledning för nyanlända elever som påbörjar skola i Sverige först i högstadiet. För dessa nyanlända elever gäller att studiehandledningen räknas som en åtgärd till stöd för nyanlända dvs det är inte en form av särskilt stöd eller en form av extra anpassningar. Denna åtgärd skrivs in i en individuell studieplan. Precis som du skriver räknas elev inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. 

För elever som har påbörjat sin svenska skolgång i tidigare årskurser så räknas studiehandledningen däremot som en form av extra anpassning eller som särskilt stöd. Det som avgör är hur pass varaktigt, omfattande och/eller ingripande stödet ges dvs det är jämförbart med exempelvis verksamhet som genomförs av speciallärare. En insats som sker under några månader eller i begränsad/mindre omfattning räknas som extra anpassning. Om studiehandledningen exempelvis pågår en eller flera lektioner per vecka under flera terminer, vilket är relativt vanligt, så räknas det i stället som särskilt stöd för de elever som påbörjat den svenska skolan före högstadiet. 

Många har reagerat på bristen av likvärdighet när låg- och mellanstadieelever inte har en förstärkt rätt till studiehandledning och där detta inte anses vara en form av åtgärd till stöd för nyanlända. Det kan få olika negativa konsekvenser för elevers lärande. Dessutom blir det många gånger onödig administration för personal på skolor med många nyanlända elever. Här ska personalen fortfarande göra utredningar av elevernas behov av särskilt stöd samt utarbeta, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram även om den enda stödinsats som eleven behöver är studiehandledning. I bästa fall kommer detta att förändras inom några år. I utredningen SOU 2019:18 föreslås en ändring i skollagen som medför att den förstärkta rätten till studiehandledning även ska gälla i tidigare årskurser och då som en form av åtgärd till stöd för nyanlända. Förslaget har varit ute på remiss. Kommande steg i lagstiftningskedjan är lagrådsremiss, proposition och därefter eventuell skollagsändring. Jag kan tyvärr inte hitta någon tidsplan för när skollagsändringen i så fall kan komma att träda i kraft. 

Läs gärna mer på Skolverkets webbplats ”Stöd för nyanlända” samt i Skolverkets stödmaterial ”Studiehandledning på modersmålet”

Det finns även fler svar om studiehandledning här på elevhälsan. Du hittar dom genom att följa länken eller skriva in ordet ”Studiehandledning” i sökrutan under fotografiet på mig.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman