Till Frågor & svar

SU-grupp hänvisa till skollagen i ÅP

23 mars, 2020

Fråga:

Hej!
Jag har i tidigare inlägg läst att det inte behövs två beslut för undervisning i ”särskild undervisningsgrupp”, utan att det räcker med ÅP.
Nu läste jag ett vägledande beslut hos överklagandenämnden som skriver:
noterar att rektorn fattat beslut om placering av NN i en särskild undervisningsgrupp den 12 juni 2018. Det överklagade beslutet om åtgärdsprogram är fattat den 21 augusti 2018. Åtgärden att placera en elev i en särskild undervisningsgrupp ska vara ett särskilt beslut som fattas av rektorn i samband med ett beslut om åtgärdsprogram (jfr prop. 2009/10:165 s. 292).
Är det så att det måste finnas en blankett med beslut utöver ÅP?
Mvh Susanne


Svar:

Hej Susanne,
nej det ska inte behövas ett separat beslut även om vissa kommuner och fristående huvudmän väljer att dokumentera beslutet om särskild undervisningsgrupp både inom ett åtgärdsprogram och på en separat blankett. I Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram kan vi läsa hur vi bör göra. På sidan 38 under rubriken Formalia för att dokumentera ett beslut om åtgärdsprogram står det ”Om programmet (åtgärdsprogrammet) innebär beslut om särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång är det alltid rektorn som fattar beslut.” Något annat finns inte angivet kring det formella. På sidorna 39-41 står det mer skrivet om dessa särskilt ingripande former av särskilt stöd. Det står ingenting där heller om att ett separat beslut, utanför åtgärdsprogrammet, ska behöva dokumenteras. 

Däremot har jag på senare tid läst i vissa skolinspektionsutlåtanden vid anmälningar kring särskilt stöd att de påtalar att skolorna ska hänvisa till lagrummet i skollagen, samt motivera beslutet särskilt och även informera elev över 16 år och vårdnadshavare att beslut om särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång och enskild undervisning kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen.

Ett exempel på hur man kan skriva in åtgärden i åtgärdsprogrammet:

Åtgärd: Placering i särskild undervisningsgrupp enligt 3 kap. 11 § skollagen.
Särskild motivering: Eleven är i behov av en mindre grupp med färre antal elever att förhålla sig till, mycket tydlig struktur och mycket vuxenstöd av specialutbildade lärare för att kunna ta till sig undervisningen.
Omfattning i tid:  Samtliga teoretiska lektioner.
Beslutet kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen.
Ansvarig för åtgärden: (Hemskolans) Rektor Inga Persson

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman