Till Frågor & svar

Sekretess

Svår oro för ett barn- vad kan göras?

16 maj, 2022

Fråga:

Kan socialförvaltningen göra en utredning utan vårdnadshavares medgivande efter skriven orosanmälan? Finns rätten att neka utredning i samband med orosanmälan trots ett bristande föräldraskap?

En elev, snart tonåring, med stora svårigheter (är utredd och har flera diagnoser) behöver med all sannolikhet även psykiatrisk vård. Eleven har ständig övervakning av två personal. Är aggressiv och har slagit/försökt slå både elever och personal otaliga gånger. Beslut om avstängning har tagits men eleven kommer till skolan ändå.

Ambulans från skolan till psykiatrisk akutmottagning. och hämtning av polis har skett flertalet gånger. Ofta kortsiktiga lösningar tex. en stor dos lugnande medicin och sedan hemskriven. Ca 10 orosanmälningar har gjorts från skolan, varav två från polisen.

En vårdnadshavare finns, vilken avbokar eller nekar hjälp från BUP m.fl., samt motsäger sig resursskola. Socialförvaltningen önskar/kräver vårdnadshavares medgivande för utredning eller insatser. Hur ser lagen ut här?

A

Svar:

Hej A,

detta låter som ett mycket komplicerat fall och ett barn som verkligen i ordets rätta bemärkelse far illa. Jag uppfattar av din fråga att det endast finns en vårdnadshavare och att denne i princip motsätter sig kontakter av alla slag för sitt barn och utredningar via socialnämnden.Dock kan man som vårdnadshavare inte motsätta sig en orosutredning för barnet. När en anmälan görs till socialnämnden ska man där först göra en förhandsbedömning  om huruvida en utredning ska inledas. I den förhandsbedömningen, som får pågå som huvudregel högst 14 dagar, kan anmälaren kontaktas en gång och den familj det gäller högst två gånger innan ett beslut tas om inledd utredning. 

Du skriver att tiotalet anmälningar har gjorts från skolan. Vet du om utredning har inletts i något eller några av dessa fall eller redan pågår? Ni har ju oftast att få veta detta. Det framgår av SoL 14 kap. 1 b §. Finns två vårdnadshavare kan en av dessa inte heller neka socialnämnden att vid en utredning låta barnet undersökas av hälso- och sjukvårdens personal. Detta finns angivet i föräldrabalken 6 kap. 13 a §.  Men när det som i detta fall handlar om, antar jag, endast en vårdnadshavare så kan enligt min bedömning den bestämmelsen inte användas.

Dock- finns det en påtaglig risk för ett barns utveckling har socialnämnden via LVU möjlighet att omedelbart omhänderta barnet och därefter ansöka om tvångsvård. I ett läge där tvång utnyttjas har socialnämnden betydande möjligheter att agera i vårdnadshavares ställe och t.ex. kontakta sjukvården för undersökning och behandling. I ett hem där en vårdnadshavare motsätter sig sådana samhällsinsatser som är viktiga för barnet måste en prövning göras av om barnet ska placeras i annat hem, t.ex. ett familjehem, och dessutom kan vårdnaden behöva omprövas. Att ett barn under längre tid far illa är oftast mycket skadligt och därför måste socialtjänsten aktivt och långsiktigt verka för att barnets situation förbättras. Är det så illa som du skriver är jag förvånad över att inte mer tycks hända. Men kanske är det så att du inte har hela bilden av vad som nu sker. Det kan jag inte veta. 

Skolan kan utan samtycke utreda ett barns skolsituation och behov av särskilt stöd samt därefter ta fram ett åtgärdsprogram (ÅP), vars innehåll får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Ett  ÅP kan innehålla stödinsatser kopplade till placering i särskild undervisningsgrupp.

Högsta förvaltningsdomstolen  har dessutom  2017 sagt att det är möjligt för kommuner att inrätta resursskolor, där elever med behov av särskilt stöd får placeras med vårdnadshavares samtycke.  Resursskola som stödform finns inte redovisat i skollagen idag men en ändring kommer snart. Regeringen föreslår också att benämningen resursskola införs i skollagen för fristående skolor, som begränsar sin utbildning till elever i behov av särskilt stöd inom förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan. Vid en resursskola ska endast elever gå som är i behov av särskilt stöd. Lagändringen träder i kraft 2 juli 2022. Se lagrådsremissen här.

Hälsning Staffan