Till Frågor & svar

Svar till kommentarer – Vad är särskilt stöd i åtgärdsprogrammet?”

8 november, 2018

Fråga:

Gudrun har fått tre kommentarer på elevhälsans facebooksida på ett svar som publicerades 2018-11-05
För att förtydliga så väljer Gudrun att skriva ett samlat svar.
Frågans rubrik är: ”Vad är särskilt stöd i åtgärdsprogrammet? ”Länk till fråga/svar kommer efter Gudruns svar.


Svar:

Hej Åsa, Therese och Lina,
Jag vill gärna förtydliga utifrån det ni skriver i era kommentarer till mitt förra svar den 5 november. 
Åsa, jag håller med dig om att många lärare lyckas genomföra flertalet av det som tas upp under punkt 1-9 i sin ordinarie undervisning. Det vi erbjuder alla elever på skolan och/eller hela elevgrupper för att skapa en god undervisning och goda lärmiljöer benämns ofta som ”Ledning och stimulans”. Själv använder jag ofta uttrycket generella anpassningar på gruppnivå, medan andra kallar det för basanpassningar. De generella anpassningarna på gruppnivå är hälsofrämjande och de förebygger samt minimerar svårigheter. 

Andra lärare uppmärksammar att elever är i behov av extra anpassningar för att kunna få godkända betyg och väljer först då att erbjuda anpassningarna för alla elever i gruppen. Det som är nödvändigt för vissa elever gynnar som bekant ofta många i klassen. Sedan finns det elever som inte svarar på dessa generella anpassningar på gruppnivå utan behöver mer specifikt utformade, mer anpassade och/eller intensifierade extra anpassningar. Låt oss ta exemplet (nr 4) ”Detaljerad genomgång vid schemabrytande aktiviteter”. Här kanske eleven behöver att läraren går igenom och förbereder eleven på ett helt annat sätt än med resterande elever och kanske också behöver repetera informationen vid flera tillfällen än vad som är givande för resterande elever. Då blir det extra anpassningar. När det är en resurs (som det var i frågan 5 nov) som specifikt är kopplad till eleven (alternativt är kopplat till ex. tre elever) som har ett mer omfattande behov så räknas det som särskilt
stöd precis som du skriver.

Therese, ja om eleven har ett så pass omfattande behov så att det normalt inte är möjligt att genomföra för lärare inom ramen för ordinarie undervisning så övergår stödet till att räknas som särskilt stöd. Vi behöver förstås innan ha fått stöd från kollegor, elevhälsan och kanske även skolledningen. Detta för att se om vi kan hitta olika lösningar som gör att eleven kan fungera mer självständigt och funktionellt i t.ex. klassrummet så att extra anpassningar kan räcka. När det gäller varaktigheten är det lite mer lurigt. När elever behöver vissa enklare extra anpassningar (mindre
resurskrävande) under lång tid så kan de fortsätta att räknas som extra anpassningar.

Åsa, ja det stämmer att elever kan ha båda stödformerna. Flertalet elever i behov av särskilt stöd är oftast även i behov av extra anpassningar.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

Länk till tidigare fråga/svar – Vad är särskilt stöd i åtgärdsprogrammet?